Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLIII – 325/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce w województwie podkarpackim
Uchwała Nr XLIII – 325/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2010 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce w województwie podkarpackimNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udzieli z budżetu pomocy finansowej Gminie Gorzyce
w woj. podkarpackim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.
2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

§ 2


Podstawą przekazania przez Powiat Wołomiński Gminie Gorzyce w woj. podkarpackim środków na realizację pomocy określonej w § 1 będzie umowa określająca przeznaczenie
i zasady rozliczenia środków.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wiśniewski, data: 28.05.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 31.05.2010 r., godz. 12.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 10.54Magdalena RudnikEdycja strony
31.05.2010 r., godz. 12.29Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2131 razy.