Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLII-319/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLII-319/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2010 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.01.2010 r.,
- uchwałą Nr XL-304/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2010 r.,
- uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.03.10 r.
- uchwałą Nr XLI-311/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2010 r.
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.825.089 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 119.098.540 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.581.722 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 146.659.374 zł.


§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”
2. Treść § 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§2.1 Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 27.560.834 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 19.667.000 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.893.834 zł
2.2 Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 35.431.669 zł z następujących tytułów
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 27.416.500 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego kwocie 8.015.169 zł zgodnie z załącznikiem „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”
2.3 Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7.870.835 zł
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.747.500 zł
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 903.310 zł
c) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.100.000 zł
d) spłaty otrzymanych kredytów: pomostowego i uzupełniającego w kwocie 3.120.025 zł
zgodnie z załącznikiem „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”
2.4 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
2.5 Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19.667.000 zł,
b) na zaciąganie kredytów przeznaczonych na spłatę zaciąganych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wykup papierów wartościowych w kwocie 4.549.500 zł,
c) na zaciąganie kredytów na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu Powiatu do kwoty 3.120.025 zł.”


§ 4


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 5Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 6Treść §8 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§8 Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego:
8.1 do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałami nowych wydatków na uposażenie
i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem planu wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,
c) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych określonych
w załącznikach „Plan wydatków majątkowych” i „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012” w części dotyczącej roku 2010, z wyłączeniem zmian polegających na:
1) tworzeniu nowego wydatku majątkowego
2) wykreśleniu zaplanowanego wydatku majątkowego
8.2 do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.
8.3 do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012,
b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 8.000.000 zł .
8.4 do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
8.5 do przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 5.000.000 zł .

§ 7Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 2 a „Plan wydatków majątkowych na rok 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 a „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 a „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 9a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (Dochody i wydatki)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (Wydatki)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7a do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 23.04.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 26.04.2010 r., godz. 15.29
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 10.59Magdalena RudnikEdycja strony
26.04.2010 r., godz. 15.29Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2560 razy.