Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX-298/10

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
Uchwała Nr XXXIX-298/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 Nr 157, poz. 1240) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala
co następuje:

§ 1


Do uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2010 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 337.693 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 120.296.291 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 337.693 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
Plan wydatków po zmianach wyniesie 140.173.291 zł.


§ 3

Dokonuje się zmian załączników do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób że:
1. Załącznik Nr 2a Plan wydatków majątkowych na rok 2010 do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności do uchwały XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4


1.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 27.01.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.01.2010 r., godz. 15.51
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.21Magdalena RudnikEdycja strony
28.01.2010 r., godz. 15.51Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2507 razy.