Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXIX – 297/10

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską
Uchwała Nr XXXIX – 297/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji w 2010 r. projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII. "Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w ogólnej wartości 872.153,42 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze).
2. Gwarantuje się wniesienie wkładu własnego do projektu, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 10,5 % całego projektu tj. w kwocie 91.576,11 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy).


§ 2

Zadanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane przez jednostkę organizacyjną Powiatu Wołomińskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII–294/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "OKNO NA ŚWIAT" współfinansowanego przez Unię Europejska.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 27.01.2010 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.01.2010 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 08.09.2010 r., godz. 11.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.09.2010 r., godz. 11.21Magdalena RudnikEdycja strony
28.01.2010 r., godz. 15.48Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2447 razy.