Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI-46/03

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Uchwała Nr VI-46/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. ,,c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 48 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 150.000zł. (słownie:
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na sfinansowanie zadania pod nazwą termomodernizacja budynków szkolnych.


§ 2

Prawne zabezpieczenie uzyskanej pożyczki wraz z oprocentowaniem jej spłaty i innymi kosztami stanowi weksel własny in blanco.


§ 3

1. Ustala się trzyletni okres spłaty pożyczki.
2. Pożyczka zostanie pokryta z dochodów własnych Powiatu w przyszłych okresach
tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004-2006.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3789 razy.