Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII-163/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.
Uchwała Nr XXII-163/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 sierpnia 2008 r

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1
Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, zmienionej uchwałami:
- Nr XV-110/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 ,
- Nr XVI-114/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 luty 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie: budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-32/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XVII-120/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-35/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-36/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-38/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- Nr XVIII-126/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-47/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XIX-136/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.”
- Nr III-63/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-67/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-79/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr XXI-150/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
- Nr III-82/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
- Nr III-83/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-84/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.”

wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale,


§ 2
Zwiększa się o kwotę 2.105.589 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 0970 80.712 zł
§ 6300 300.000 zł
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71097 Gospodarstwa pomocnicze § 2380 2 .007 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6300 85.000 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jst na podstawie ustaw § 0490 480.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0920 150.000 zł
§ 0970 632.870 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6430 333.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 28.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2710 6.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2460 8.000 zł


§ 3
1. Zwiększa się o kwotę 3.195.273 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4270 211.877 zł
§ 6060 430.000 zł
§ 6050-14 330.712 zł
§ 6050-8 50.000 zł
§ 6050-15 770.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 6050-1 40.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji § 6060 7.500 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6060 85.000 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność § 6060-1 26.000 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego § 8070 120.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-2 48.265 zł
§ 2540-5 9.063 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-3 12.055 zł
§ 2540-6 78.007 zł
§ 6050-5 603.000 zł
§ 6050-6 250.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 28.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 6.000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych § 2570 15.000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność § 4019-0 15.268 zł
§ 4119-0 2.358 zł
§ 4129-0 374 zł
§ 4219-0 24.843 zł
§ 4309-0 14.751 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 2540 100 zł
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 100 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300 17.000 zł
2.Zmniejsza się o kwotę 1.089.684 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-13 340.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 Pozostała działalność § 4210 30.500 zł
§ 3020 3.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 2540 40.000 zł
Rozdział 80123 Licea profilowane § 4010 340.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-1 107.590 zł
§ 6050-2 20.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie § 4300 39.594 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze § 2540-3 110.000 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne § 4010 50.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2820 9.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 2.105.589 zł

§ 4

Treść § 6.2 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.2 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
dochody 343.098 zł
wydatki 427.851 zł
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.

§ 5

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” .” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane w przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego

Tadeusz Wiśniewski


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wiśniewski, data: 27.08.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.09.2008 r., godz. 11.03
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 09.09.2010 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2010 r., godz. 10.59Magdalena RudnikEdycja strony
01.09.2008 r., godz. 11.03Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3588 razy.