Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-141/08

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu; unieważniona przez RIO
Uchwała Nr XIX-141/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2008 r.w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 81 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 176 § 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady udzielania dotacji oraz tryb postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu Powiatu Wołomińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na terenie Powiatu a nie stanowiących jego własności.

§ 2

1. Z budżetu Powiatu może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie nakładów
koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku, o którym mowa w §1, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
zatwierdzonego przez Wydział Inwestycji Starostwa Powiatu Wołomińskiego, które
zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie
dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku.
2. Łączną kwotę dotacji na cele określone w § 1 w danym roku budżetowym ustala się
każdorazowo w uchwale budżetowej.
3. Dotacja może być udzielona właścicielowi lub posiadaczowi zabytku znajdującego się na
obszarze Powiatu Wołomińskiego, wpisanego do rejestru zabytków.

§ 3

1. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
drzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i
robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-16,
17) zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 4

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie
przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru.
2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną,
artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem
technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja
może być udzielana w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac
lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga
niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku, dotacja może być również udzielana do wysokości 100% nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.


§ 5

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych, w tym z budżetu Powiatu nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 6

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego
wniosku o przyznanie dotacji do Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
2. Wniosek o udzielenie dotacji można złożyć w terminie do dnia 15 września roku
poprzedzającego przeprowadzenie zaplanowanych prac.
3. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym
roku, można dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji.
4. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację
na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
5. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


§ 7

1. Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres
jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania,
5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
6) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem
wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych,
przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w § 3,
8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem
u innego organu mogącego udzielić dotacji,
9) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku,
10) informację o wysokości zaangażowanych środków własnych.

§ 8

1. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do
zabytku,
2) odpis decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3) odpis pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które
mają być przedmiotem dotacji,
4) kopię pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
5) kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do
ich przeprowadzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć także inne dokumenty, jeśli istnieją:
1) projekt budowlany – do wglądu,
2) harmonogram prac,
3) zalecenia konserwatorskie.

§ 9

1. Przy ocenie wniosków będą stosowane następujące kryteria:
1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów, oraz rola zabytku
w kształtowaniu przestrzeni publicznej,
2) promowanie kultury oraz historii,
3) ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,
4) stan zachowania obiektu,
5) fakt kontynuowania prac,
6) wysokość zaangażowanych środków własnych,
7) sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy.
2. Preferuje się prace kompleksowe, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku.§ 10

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

§ 11

Dotacje przyznaje Rada Powiatu w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

§ 12

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej płatności, uzależniony od wyniku każdorazowej
kontroli postępu prac lub robót i rozliczenia tych wydatków,
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,
4) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie
należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji,
5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.

§ 13

1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.
2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, przede wszystkim
w zakresie:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Powiatu,
5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację
finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego
wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.
4. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji, zobowiązane są do
złożenia sprawozdania z realizacji zadania, w terminie określonym w umowie,
zawierającego:
1) w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z zapisami
umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminowości
realizacji zadania,
2) w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznającego dotację
oraz oryginalne dokumenty finansowe do wglądu spełniające wymogi określone
przepisami prawa,
3) dokumenty nie spełniające wymagań określonych w ust. 4 pkt 1 i 2, nie będą
przyjmowane do rozliczania, co skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu
całości przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.
5. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi w części,
w jakiej zadanie nie zostało wykonane.
6. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega
zwrotowi w odpowiedniej części.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.09.2013 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.09.2013 r., godz. 12.10Małgorzata JeznachEdycja strony
02.09.2013 r., godz. 12.10Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.20Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4904 razy.