Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV – 111/08

w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 13.04.2008r. Nr 51, poz. 1801)
Uchwała Nr XV – 111/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 stycznia 2008 r.

w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości


Na podstawie art. 12 pkt 8 litera „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustanawia się minimalne stawki czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości, w kwotach netto, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Przy zawieraniu umów dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym Zarząd Powiatu będzie każdorazowo ustalał stawkę czynszu w oparciu o minimalne stawki określone w załączniku, o którym mowa w ust. 1.


§ 2

1. Przy dzierżawie i najmie tymczasowego obiektu budowlanego, w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), powierzchnia dzierżawy i najmu zostaje obliczona w następujący sposób: powierzchnia gruntu pod obiektem budowlanym powiększona o obszar niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania.
2. W przypadku reklam stojących i wiszących podstawę obliczenia czynszu stanowi powierzchnia reklamowa.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV–104/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 15.07.2008 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 09.43Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2013 r., godz. 09.43Małgorzata JeznachEdycja strony
15.07.2008 r., godz. 12.15Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5001 razy.