Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX - 138/08

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu
Uchwała Nr XIX-138/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów i ich parkowanie na wyznaczonym parkingu

Na podstawie art. 130a ust. 5c i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę Wołomińskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w następującej wysokości:

Określenie pojazdu ryczałt w zł brutto
- Rowery 120,00
- Motocykle 350,00
- Pojazdy do 3,5 t 350,00
- Pojazdy powyżej 3,5 t 1.850,00


§ 2

Ustala się stawki opłaty za parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Wołomińskiego pojazdów usuniętych z drogi, w następującej wysokości:

Określenie pojazdu; Pierwsza doba w zł; Każda następna rozpoczęta doba do 50 % za parkowanie w 1 dobie w zł
- Rowery 10,00; 5,00
- Motocykle 50,00; 25,00
- Pojazdy do 3,5 t 50,00; 25,00
- Pojazdy powyżej 3,5 t 150,00; 50,00


§ 3

Traci moc Uchwała Nr VI-43/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 10.17
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 10.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2008 r., godz. 10.17Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2375 razy.