Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX - 136/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dn. 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
Uchwała Nr XIX-136/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2008 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, zmienionej uchwałami:
 Nr XV-110/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 ,
 Nr XVI-114/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 luty 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie: budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
 Nr III-32/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na tok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
 Nr Nr XVII-120/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
 Nr III-35/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
 Nr III-36/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
 Nr III-38/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych, wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale,
 Nr Nr XVIII-126/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
 Nr III-47/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych.”


§ 2

Zwiększa się o kwotę 542.740 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 0970 66.140 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 100.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 0970 30.000 zł
§ 6300 333.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6300 10.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2710 3.600 zł


§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 586.600 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6050-5 533.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 10.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 3.600 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300 20.000 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 20.000 zł

Zmniejsza się o kwotę 43.860 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4270-0 43.860 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 542.740 zł


§ 4

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:

1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” .” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 29.05.2008 r., godz. 10.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.05.2008 r., godz. 10.08Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3931 razy.