Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII - 126/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
Uchwała Nr XVIII-126/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, zmienionej uchwałami:
- Nr XV-110/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008 ,
- Nr XVI-114/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 luty 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie: budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-32/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na tok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr Nr XVII-120/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r.
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008,
- Nr III-35/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań własnych,
- Nr III-36/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań zleconych,
- Nr III-38/08 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2008 w części dotyczącej zadań powierzonych,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.”


§ 2

Zwiększa się o kwotę 6.656.763 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 1.000.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 5.321.487 zł
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji
ogólnej dla powiatów § 2920 11.577 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2710 50.000 zł
§ 6300 30.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 0970 30.000 zł
§ 6298 179.619 zł
§ 6300 20.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2710 14.080 zł


§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 6.848.063 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2310-1 50.000 zł § 6610 80.000 zł
§ 6050-5 1.000.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 4010 356.320 zł
§ 4110 90.120 zł
§ 4270 100.000 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 2540 74.138 zł
§ 4010 246.400 zł
§ 4110 61.360 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-1 12.698 zł
§ 2540-2 8.773 zł
§ 2540-3 11.389 zł
§ 2540-4 18.777 zł
§ 2540-5 26.665 zł
§ 2540-6 3.540 zł
§ 2540-7 6.772 zł
§ 2540-8 7.157 zł
§ 4010 705.680 zł
§ 4110 137.680 zł
§ 4270 200.000 zł
§ 6050 30.000 zł

Rozdział 80123 Licea profilowane § 4010 437.520 zł
§ 4110 105.760 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-1 42.143 zł
§ 2540-2 4.255 zł
§ 2540-3 1.246 zł
§ 2540-4 2.595 zł
§ 2540-5 7.925 zł
§ 2540-6 16.920 zł
§ 2540-7 9.549 zł
§ 2590 60.755 zł
§ 4010 863.806 zł
§ 4110 210.240 zł
§ 4240 180.000 zł
§ 4270 400.000 zł
§ 6050-6 300.000 zł
§ 6060-1 6.000 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne § 2540 145.407 zł
§ 4010 46.400 zł
§ 4110 11.760 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność § 4440 5.394 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 20.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 14.080 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2810 10.300 zł
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 2810 5.000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
§ 2570 190 zł
§ 2810 35.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze § 2540-1 59.327 zł
§ 2540-2 109.930 zł
§ 2540-3 62.817 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
§ 4010 257.048 zł
§ 4110 58.564 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 2540 806 zł
§ 4010 35.000 zł
§ 4110 15.000 zł
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 68.857 zł
Rozdział 85495 Pozostała działalność § 2810 5.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2810 6.000 zł

Zmniejsza się o kwotę 191.300 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4270 130.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2820 10.300 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 2820 5.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
§ 2820 35.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 Pozostała działalność § 2820 5.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2820 6.000 zł


Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 6.656.763 zł


§ 4

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:

1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” .” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Edward OlszowyUzasadnienie
Zarząd Powiatu zwraca się do rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2008.
I. Dochody zwiększa się o kwotę 6.656.763 zł z następujących źródeł:
1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.000.000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Sejmiku Mazowieckiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Budowa mostu na rzece Rządzy”,
2) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 5.333.064 zł w tym:
-wzrost subwencji oświatowej o kwotę 5.321.487 zł
- wzrost subwencji równoważącej o kwotę 11.577 zł
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 80.000 zł w tym:
- pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego (kwota 50.000 zł) przeznaczona na remont L.O. Radzymin,
- pomoc finansowa z Sejmiku Mazowieckiego (kwota 30.000 zł) przeznaczona na budowę boiska przy L.O Urle.
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 243.699 zł w tym:
- rozliczenie porozumienia z roku 2007 z Gminą Kobyłka kwota 30.000 zł
- pomoc finansowa na realizację programu mammograficznego z Gmin Tłuszcz (1.980 zł), Poświętne (600 zł), Marki (1.500 zł) i Kobyłka (10.000 zł)
- pomoc finansowa z Gminy Kobyłka na zakup sprzętu specjalistycznego przez SZPZOZ (20.000 zł).
II. Wydatki zwiększa się o kwotę 6.848.063 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
1) w dziale 600 Transport i łączność
a) zwiększa się wydatki na „Budowę mostu na rzece Rządzy” z przeznaczeniem na prace dodatkowe,(kwota 1.000.000 zł)
b) w związku z przekazaniem zadań Gminom wyodrębnia się wydatki na dotacje dla Tłuszcza (50.000 zł) i Dąbrówki (80.000 zł)
2) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 4.955.144 zł z przeznaczeniem na:
a) wzrost wynagrodzeń w powiatowych placówkach oświatowych o kwotę 3.273.046 zł
b) wzrost dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 460.704 zł
c) zwiększenie kwoty na remonty
- w szkołach specjalnych o 100.000 zł
- liceach o 200.000 zł ( w tym L.O. Radzymin 50.000 zł)
- w szkołach zawodowych o 400.000 zł
d) na wyposażenie sal do nowych kierunków kształcenia (180.000 zł)
e) na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy L.O. Urle” kwota 30.000 zł
f) na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego :Budowa boiska sportowego przy ZSE w Wołominie II etap” wkład własny 300.000 zł
c) na zakup kserokopiarki dla ZSTZ w Radzyminie 6.000 zł
3) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 34.080 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla SZPZOZ na:
- realizację programów mamograficzych (kwota 14.080 zł)
- zakup sprzętu specjalistycznego (kwota 20.000 zł)
4) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 15.300 zł co wynika za zmiany klasyfikacji części zadań w ramach programu współpracy (utworzenie § 2810 dotacje dla fundacji)
5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35.190 zł w tym:
- zwiększenie kwoty dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (kwota 190 zł)
- zmiana klasyfikacji części zadań w ramach programu współpracy (utworzenie § 2810 dotacje dla fundacji) kwota 35.000 zł
6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 672.349 zł w tym:
a) na wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowych 365.612 zł
b) zmiana klasyfikacji części zadań w ramach programu współpracy (utworzenie § 2810 dotacje dla fundacji) kwota 5.000 zł
c) wzrost dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych kwota 301.737 zł
7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.000 zł zmiana klasyfikacji części zadań w ramach programu współpracy
III. W załączniku „Zadania inwestycyjne w roku 2008” wprowadza się:
1) dotacja dla Gminy Dąbrówka w kwocie 30.000 zł
2) zwiększa się nakłady o 1.000.000 zł na zadanie „Budowa mostu na rzece Rządzy”, roboty dodatkowe,
3) zwiększa się nakłady o 30.000 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy L.O. w Urlach”
4) wprowadza się nowe zadanie „Budowa boiska sportowego przy ZSE w Wołominie, II etap” planowany koszt 500.000 zł, wkład własny 300.000 zł (wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie na kwotę 200.000 zł)
5) wprowadza się nowe zadanie „Zakup kserokopiarki do ZSTZ w Radzyminie”
kwota 6.000 zł
IV. W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” zwiększa się nakłady o kwotę 20.000 zł na dotację dla SZPZOZ
V. W załączniku „Dotacje podmiotowe w 2008 roku” uaktualnia się kwoty dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych co wynika z przyjęcia aktualnej kwoty bazowej na ucznia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 25.04.2008 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 25.04.2008 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2008 r., godz. 15.23Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3609 razy.