Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII - 132/08

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu „KADRA -TO KAPITAŁ”
Uchwała Nr XVIII – 132/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu „KADRA -TO KAPITAŁ”

Na podstawie art. 206 ust. 2 pkt c i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. W związku z punktem 3.10.2 warunków konkursu nr 2/6.1.2/2007 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

 wyraża się zgodę na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu konkursowego „KADRA – TO KAPITAŁ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 134.619 zł.

 gwarantuje się wniesienie wkładu własnego w wysokości 15 % całego projektu tj. kwoty § 1 - 20.192,85 zł.


§ 2

Środki finansowe na cel, o którym mowa w § 1 zawarte są w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na 2008 rok.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2008 r., godz. 10.58Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2617 razy.