Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII - 131/08

w sprawie: powołania publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 4
Uchwała Nr XVIII – 131/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.w sprawie: powołania publicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 4

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku art. 19 pkt 4, art. 85 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powołuje się publiczną całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego zwaną Rodzinnym Domem Dziecka Nr 4.


§ 2

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą jako jednostka budżetowa.
2. Obsługę finansowo - księgową Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 prowadzi starosta.


§ 3

Siedziba Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 znajduje się w miejscowości Międzyleś 101 gm. Poświętne.


§ 4

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 otrzymuje środki finansowe na bieżące funkcjonowanie oraz zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 5

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 działa na podstawie statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 zostaje wyposażony w mienie szczegółowo określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7

Organizację i zasady funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 szczegółowo określi regulamin organizacyjny.


§ 8

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.


§ 9

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Edward Olszowy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII – 131/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
STATUT
RODZINNEGO DOMU DZIECKA NR 4
W MIĘDZYLESIU
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzylesiu działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
• ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


§ 2

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzylesiu, zwany dalej Rodzinnym Domem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Wołomińskiego.
2. Rodzinny Dom nie posiada osobowości prawnej.


§ 3

1. Rodzinny Dom jest całodobową publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.
2. Rodzinny Dom, realizując zadania Powiatu Wołomińskiego, zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego.


§ 4

1. Podmiotem prowadzącym Rodzinny Dom jest Powiat Wołomiński.
2. Nadzór, w tym pedagogiczny, nad Rodzinnym Domem sprawuje Wojewoda Mazowiecki.


§ 5

1. Siedzibą Rodzinnego Domu jest miejscowość Międzyleś 101 , 05- 326 Poświętne
2. Terenem działania Rodzinnego Domu jest obszar Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

1. Rodzinny Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
2. Zasady kwalifikowania i kierowania oraz odpłatności za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu regulują stosowne przepisy prawa.
3. Powiat Wołomiński w porozumieniu z Dyrektorem Rodzinnego Domu kieruje dzieci do Rodzinnego Domu. Skierowanie wydaje Starosta Powiatu Wołomińskiego lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA


§ 7

1. Rodzinny Dom zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia, w szczególności:
1) zapewnia wychowankom rodzinną atmosferę i właściwe warunki rozwoju;
2) tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;
3) wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
4) umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
5) zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
6) ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym;
7) wyrabia nawyki pracy, kultury osobistej, samodzielności oraz umiejętności współżycia w społeczeństwie.
2. Rodzinny Dom sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi nie naruszając uprawnień innych osób, głównie rodziców, wynikających z prawa rodzinnego.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


§ 8

1. Rodzinnym Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, pełniący także funkcję wychowawcy. W razie jego nieobecności Rodzinnym Domem kieruje osoba wyznaczona przez podmiot prowadzący, w uzgodnieniu z Dyrektorem.
2. Dyrektora Rodzinnego Domu zatrudnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Rodzinnego Domu dokonuje Starosta Powiatu Wołomińskiego.
4. Dyrektor Rodzinnego Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Rodzinnym Domu.


§ 9

Dyrektor Rodzinnego Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Rodzinnego Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.


§ 10

Dyrektor Rodzinnego Domu składa Zarządowi Powiatu Wołomińskiego coroczne sprawozdanie z działalności Rodzinnego Domu oraz określa potrzeby w tym zakresie.


§ 11

1. Rodzinny Dom jest placówką koedukacyjną, obejmującą opieką od 4 do 8 wychowanków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.
2. Okresowej oceny sytuacji wychowanka dokonuje Dyrektor Rodzinnego Domu w porozumieniu z właściwym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.
3. Rodzinny Dom realizuje z wychowankiem indywidualny plan pracy. W sporządzaniu indywidualnego planu pracy Dyrektora Rodzinnego Domu wspiera ośrodek adopcyjno-opiekuńczy.
4. W Rodzinnym Domu wychowawca może łączyć funkcje administracyjne i obsługi.


§ 12

1. W miarę usamodzielniania wychowanków Rodzinnego Domu, ich liczba uzupełniana jest z zachowaniem zasady, aby najmłodszy z nich uzyskał samodzielność wraz z osiągnięciem praw emerytalnych przez wychowawcę.
2. W okresie dwóch ostatnich lat funkcjonowania Rodzinnego Domu przed zamierzonym rozwiązaniem placówki z powodu przejścia wychowawcy na emeryturę, do Rodzinnego Domu nie kieruje się nowych wychowanków. Liczba wychowanków może być w tym przypadku mniejsza niż cztery.


§ 13

Szczegółową organizację Rodzinnego Domu, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny. Regulamin opracowuje Dyrektor Rodzinnego Domu w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 14

1. Starosta Powiatu Wołomińskiego, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, sprawuje nadzór nad działalnością Rodzinnego Domu.
2. Zakres nadzoru, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) koordynację zadań realizowanych przez Rodzinny Dom,
2) opiniowanie i kontrolę realizacji zadań statutowych,
3) konsultowanie i opiniowanie rocznych, wieloletnich planów rzeczowo – finansowych,
4) nadzór nad prowadzeniem przez Rodzinny Dom spraw gospodarczych i finansowych,
5) opiniowanie statutu i regulaminów.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie zapewnia Rodzinnemu Domowi obsługę pod względem administracyjnym i finansowo-księgowym, w szczególności przez:
1) prowadzenie spraw finansowo-księgowych i administracyjno-gospodarczych,
2) prowadzenie pełnej obsługi w zakresie spraw pracowniczych i socjalnych.


ROZDZIAŁ IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA


§ 15

1. Rodzinny Dom jest jednostką budżetową Powiatu Wołomińskiego.
2. Gospodarka finansowa Rodzinnego Domu prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


§ 16

1. Wyposażenie Rodzinnego Domu stanowi własność Powiatu Wołomińskiego.
2. Budynek mieszkalny w miejscowości Międzyleś 101, 05-326 Poświętne w którym mieści się siedziba Rodzinnego Dom, stanowi własność małżonków państwa Iwony i Andrzeja Bajkowskich.


§ 17

Podstawę gospodarki finansowej Rodzinnego Domu stanowi roczny plan finansowy sporządzany przez Dyrektora Rodzinnego Domu, opiniowany przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.


§ 19

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII – 131/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.


Wykaz pierwszego majątku, w który wyposażany jest powoływany Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Międzylesiu:

• biurko szkolne
• koce
• narzuty na łóżko
• kołdry
• poduszki
• komplety pościeli
• prześcieradła
• odkurzacz
• pralko-suszarka
• zmywarka
• lodówko -zamrażarka
• okap kuchenny
• kuchnia gazowa
• piekarnik elektryczny
• płyta kuchenna elektryczna
• komplet naczyń na 12 osób
• komplet sztućców na 12 osób
• krzesła
• stół
• szafki łazienkowe
• tapczan (narożnik)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2008 r., godz. 10.55Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3401 razy.