Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVIII - 129/08

w sprawie: zatwierdzenia statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Uchwała Nr XVIII – 129/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.


w sprawie: zatwierdzenia statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się statut Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej uchwalony przez Radę Społeczną tego Zakładu w dniu 10 kwietnia 2008 r. uchwałą Nr 20/2008.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Edward OlszowySTATUT

SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE
- SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Nadaje się nazwę: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.


§ 2

Nadaje się logo Szpitalowi Powiatowemu w Wołominie - Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.


§ 3

Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Zakładem” działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.)
2. Zarządzenia Nr 83 Wojewody Warszawskiego z dnia 14 .08.1998r.
3. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104)
6. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz. U. Nr 65, poz. 659, z późn. zm.)
7. Przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
8. Niniejszego Statutu.


§ 4

1. Organem tworzącym Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Rada Powiatu Wołomińskiego.
2. Nadzór nad działalnością Zakładu w imieniu organu tworzącego sprawuje Zarząd Powiatu.
3. Organ tworzący dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora zgodnie z ustawą.


§ 5

Siedzibą Zakładu jest Wołomin, ul. Gdyńska 1/ 3.


§ 6

1. Obszarem działania Zakładu jest obszar całego kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obszarem działania Zakładu w zakresie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych jest część Województwa Mazowieckiego, szczegółowo określona w umowie pomiędzy dysponentem środków finansowych a Szpitalem Powiatowym w Wołominie – Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU


§ 7

1. Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób, promocję
zdrowia i edukację zdrowotną.
2. Zakład udziela w szczególności świadczeń zdrowotnych polegających na:
1/ badaniu i poradach lekarskich,
2/ leczeniu,
3/ pielęgnacji chorych,
4/ rehabilitacji leczniczej,
5/ badaniu i terapii psychologicznej,
6/ opiece nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
7/ badaniu diagnostycznym,
8/ orzekaniu i opiniowaniu o stanie zdrowia,
9/ zapobieganiu powstawania chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
10/ czynnościach z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
11/ świadczeniu usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
3. Zakład może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.
4. Zakład w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia może prowadzić badania naukowe
i prace badawczo – rozwojowe.
5. Zakład realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa stosownie do postanowień ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416, z późn. zm.).
6. Zakład jako publiczny zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.


§ 8

Wykonując powyższe zadania Zakład współpracuje:
1/ z innymi zakładami opieki zdrowotnej,
2/ instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej,
3/ instytucjami prowadzącymi działania sanitarno – epidemiologiczne oraz właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną,
4/ organizacjami naukowymi i samorządami zawodowymi,
5/ jednostkami samorządu terytorialnego,
6/ z innymi instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz służby zdrowia.

III. ORGANY ZAKŁADU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA


§ 9

1. Organem kierującym pracą Zakładu odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Dyrektor Zakładu.
2. Dyrektor Zakładu jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu. Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje Starosta na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej.
3. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie zadań w zakresie zarządzania Zakładem, nie zastrzeżonych niniejszym statutem i innymi przepisami dla innych organów Zakładu.
4. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest pracodawcą wszystkich pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy.
5. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca ds. Opieki Zdrowotnej lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora.
6. Dyrektor Zakładu współpracuje z:
a/ organami samorządów medycznych,
b/ zakładowymi organizacjami związkowymi na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.


§ 10

Do obowiązków Dyrektora Zakładu należy w szczególności:
1. Organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych,
w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Wydawanie stosownych zarządzeń zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Statutem, regulujących pracę zakładu i stanowiących o jego bezpieczeństwie.
3. Gospodarka mieniem, do którego prawa zostaną przekazane Zakładowi.
4. Zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zawieranie umów oraz dysponowanie mieniem Zakładu w taki sposób, aby nie powodowało to ograniczenia
w wykonywaniu świadczeń objętych umową z dysponentem środków lub pogorszenie warunków wykonywania tych świadczeń.


§ 11

1. Rada Społeczna jest organem wnioskującym i opiniodawczym organu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Zakładu.
2. Rada Społeczna składa się z 15 osób.
W skład Rady Społecznej wchodzą:
1/ Przewodniczący Rady – Przewodniczący Zarządu Powiatu Wołomińskiego lub osoba przez niego wyznaczona.
2/ Członkowie;
a) przedstawiciel Wojewody
b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata licząc od dnia jej powołania.
4. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje jej przewodniczący przynajmniej raz na kwartał.
5. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych
i samorządów medycznych z głosem doradczym.
6. Zasady funkcjonowania Rady Społecznej i jej zakres zadań reguluje ustawa i Regulamin Rady Społecznej.


§ 12

1. W skład Zakładu wchodzą:
• Przychodnia Specjalistyczna
• Szpital:
- Oddział Chorób Wewnętrznych I
- Oddział Chorób Wewnętrznych II
- Oddział Chorób Wewnętrznych III
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy
- Oddział Chirurgiczny Ogólny
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Oddział Okulistyczny
- Oddział Neurologiczny
- Oddział Intensywnej Terapii
- Oddział Pediatryczny
- Oddział Rehabilitacji
- Oddział Neonatologiczny
- Szpitalny Oddział Ratunkowy
- Izba Przyjęć
- Blok Operacyjny
- Apteka Zakładowa
a także:
• Ratownictwo Medyczne
• Nocna Pomoc Lekarska
• Zakład Rehabilitacji
• Zakład Bakteriologii
• Zakład Patomorfologii
• Zakład Diagnostyki Obrazowej
• Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu i zakresy zadań określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora.
3. Organizacja i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie określa zgodnie z ustawą
regulamin porządkowy.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA


§ 13

1. Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu na zasadach określonych w ustawie i innych przepisach prawa.
2. Zakład prowadzi sprawozdawczość określoną przez ustawę z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.).
3. Dyrektor Zakładu może zaciągnąć kredyty lub pożyczki, z tym, że wysokość wymienionych kredytów lub pożyczek nie może przekroczyć 1/3 rocznego planu finansowego.
4. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą zachowując równocześnie przy zawieraniu umów, kompetencje organu tworzącego i Rady Społecznej, wynikające z obowiązujących przepisów i niniejszego Statutu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 14

W zakresie spraw nie ujętych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy właściwe dla zagadnień dotyczących działalności Zakładu.


§ 15

Statut uchwala i zmienia Rada Społeczna a zatwierdza organ tworzący.
§ 16

Wnioskodawcami zmian w Statucie Zakładu mogą być: organ tworzący Zakład, Dyrektor oraz członkowie Rady Społecznej.


§ 17

Wszelkie zmiany, w wyniku których nastąpiłaby likwidacja, przekształcenie lub ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności Zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych wymagają opinii organu tworzącego i Rady Społecznej.


§ 18

Zakład ubezpiecza się co najmniej w zakresie wymaganym przez ustawę.


§ 19

Niniejszy Statut przyjęty Uchwałą Nr 20/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ tworzący.


§ 20

Traci moc Statut przyjęty Uchwałą Nr 1/99 z dnia 22 kwietnia 1999 oraz Uchwałą Nr 2/99 z dnia 22 września 1999 Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie zatwierdzony przez organ tworzący wraz z późniejszymi zmianami.

Podstrony:
  • Załącznik Nr 1
    Logo Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 24.04.2008 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.04.2008 r., godz. 10.32Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2606 razy.