Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVII - 123/08

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku
Uchwała Nr XVII -123/ 08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2008 r.w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Realizacja zadań nastąpi ze środków, jakie zostaną przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Tadeusz WiśniewskiZałącznik
do Uchwały Nr XVII – 123/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2008 r.


Podział środków PFRON na realizację poszczególnych zadań w 2008 roku


Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

ogółem: 1.703.855,-Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
346.000,-


w tym na:
• zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy ¹)
• przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a ustawy ¹)
• zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczeń oraz adaptacji lub nabycia odpowiednich urządzeń ułatwiających pracę, a także kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb osoby niepełnosprawnej (art. 26 ustawy ¹)
• zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e ustawy ¹)
• zwrot części wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawnej (art. 26f ustawy ¹)
• finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40 ustawy ¹)

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1.357.855 ,-

w tym na:
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy ¹) 321.936,-

- na realizację wymienionych poniżej zadań (art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy ¹)
1.035.919,-
• turnusy rehabilitacyjne
• sport, kultura, rekreacja i turystyka
• sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
• bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne


________________________
¹ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 11.02
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2008 r., godz. 11.02Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2400 razy.