Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVII - 121/08

w sprawie: utworzenia technikum
Uchwała Nr XVII – 121/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2008 r.w sprawie : utworzenia technikum

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 1 września 2008 r. tworzy się czteroletnią szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży o nazwie Technikum z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85 zwaną dalej Technikum, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.


§ 2

Z dniem 1 września 2008 roku dokonuje się naboru do Technikum .


§ 3

Akt założycielski Technikum stanowi załącznik nr 1 do uchwały


§ 4

Technikum nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.


§ 5

Z dniem 1 września 2008 roku włącza się Technikum do Zespołu Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Tadeusz Wiśniewski


Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII - 121/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2008 r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SZKOŁY PUBLICZNEJNa podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

zakładam


szkołę ponadgimnazjalną dla młodzieży – czteroletnie Technikum z siedzibą w Wołominie przy ul. Legionów 85, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII - 121/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 marca 2008 r.STATUT TECHNIKUM w Wołominie ul. Legionów 85§ 1.

1. Nazwa szkoły brzmi: Technikum
2. Siedziba szkoły: Wołomin ul. Legionów 85.
3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wołomiński.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
6. Szkoła jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§ 2.

Technikum kształci w zawodach ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 3.

1. Technikum realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) umożliwia osobom posiadającym wykształcenie gimnazjalne przygotowanie do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie po ich zdaniu odpowiednio świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności ogólnych i zawodowych niezbędnych do ukończenia technikum;
3) przygotowuje do kontynuacji kształcenia na wybranym kierunku studiów wyższych.
2. Szkoła kształci i wychowuje uczniów w umiłowaniu do Ojczyzny, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy.
3. W realizacji celów i zadań technikum respektuje przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
4. Technikum realizuje cele i zadania zawarte w podstawach programowych kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego dla technikum, „Programie Wychowawczym Szkoły” oraz „Szkolnym Programie Profilaktyki” dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
5. Cele i zadania technikum realizowane są poprzez:
1) realizację Szkolnego Zestawu Programów Nauczania;
2) realizację „Szkolnego Programu Wychowawczego” uchwalonego przez radę pedagogiczna;
3) realizacje „Szkolnego Programu Profilaktyki” uchwalonego przez rade pedagogiczna;
4) przestrzeganie „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania”;
5) przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
6) realizację indywidualnego toku lub programu nauki;
7) wprowadzanie innowacji pedagogicznych;
8) organizowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych i prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych;
9) organizowanie konkursów, olimpiad, zawodów, przeglądów, wystaw itp.;
10) korzystanie w sposób zorganizowany z repertuaru kin, teatrów, muzeów, wystaw itp.;
11) praktyki zawodowe i doradztwo zawodowe.
6. Zadaniem technikum jest wykształcenie takich umiejętności, aby uczeń umiał:
1) interpretować wiedzę na poziomie umożliwiającym wykonywanie zawodu;
2) wykonywać czynności składające się na zawód technika;
3) obsługiwać nowoczesne urządzenia wykorzystywane w pracy;
4) organizować stanowisko pracy;
5) rozwiązywać problemy w twórczy sposób;
6) prowadzić negocjacje;
7) kierować zespołem pracowników;
8) korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej;
9) stosować obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej, kodeksu pracy.
7. Technikum sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, higieny, ochrony zdrowia, odpowiednio do ich potrzeb oraz mo6liwosci technikum.
8. Technikum realizuje programy nauczania kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego o strukturze modułowej lub strukturze przedmiotowej, uwzględniające podstawy programowe ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

§ 4.

Organami technikum są:
1) dyrektor technikum;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski;
4) rada rodziców.
§ 5.

1. Dyrektor technikum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu ustaw: Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy, dla nauczycieli i innych pracowników technikum.
2. Dyrektor technikum, w szczególności:
1) kieruje działalnością technikum, reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) wykonuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) sprawuje opiekę nad uczniami, oraz stwarza warunku harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym technikum zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; a także może organizować administracyjna, finansowa i gospodarcza obsługę technikum;
6) odpowiada za właściwą organizacje i przebieg egzaminów zewnętrznych: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 6.

1. Rada pedagogiczna działa na podstawie swojego regulaminu.
2. Rade pedagogiczna tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele technikum.
3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy technikum;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy technikum;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze i w miarę bieżących potrzeb.
7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu technikum albo jego zmiany.
8. Rada pedagogiczna współpracuje z dyrektorem mając na uwadze dobre imię technikum, jej rozwój oraz tworzenie atmosfery pracy sprzyjającej prawidłowemu kształceniu uczniów.

§ 7.

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie technikum.
2. Samorząd uczniowski działa na podstawie regulaminu.
3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin chwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
5. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach technikum, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymagania;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny za naukę;
3) prawo do organizowania życia szkolnego;
4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej oraz sportowej na terenie technikum;
5) prawo do wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu uczniowskiego;
6) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.

§ 8.

1. Reprezentacje rodziców uczniów stanowi rada rodziców.
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów technikum.
3. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora technikum, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw technikum.
4. Rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin.

§ 9.

1. Harmonijnemu współdziałaniu organów technikum a także rozwiązywaniu zaistniałych sporów sprzyjać będzie przestrzeganie następujących zasad:
1) przyjęcie przez wszystkie organy rzetelnie opracowanych regulaminów i przestrzeganie ich w praktyce;
2) ogłaszanie terminów własnych zebrań i przekazywanie zaproszeń przedstawicielom innych organów;
3) zapewnienie każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
4) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych działaniach i decyzjach.
2. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga dyrektor technikum lub organ prowadzący szkołę, jeżeli jedną ze stron jest dyrektor.

§ 10.

1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów w technikum odbywa się zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny technikum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji technikum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji technikum dyrektor technikum ustala tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
5. Nauczanie w technikum jest oparte o podstawy programowe kształcenia ogólnego ustalone dla technikum oraz o podstawę programową kształcenia w danym zawodzie zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Praca dydaktyczna organizowana przez technikum obejmuje:
1) zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego;
3) praktyki zawodowe;
4) samodzielną pracę ucznia.
7. Podstawowa jednostką organizacji technikum jest oddział.
8. Podstawową formą pracy technikum są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
9. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego oraz kształcenia ogólnego mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyszkolnych.
10. Nauczania języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
11. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
12. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych oraz u pracodawców.
13. Praktyczna nauka zawodu odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania dla zawodu. Miejsce realizacji praktycznej nauki zawodu jest ustalane corocznie w umowach zawieranych z pracodawcami.
14. Technikum organizuje dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych, zgodnie z zainteresowaniami uczniów, uwzględniające potrzeby wynikające z programów nauczania.
15. Uczeń, który po zakończeniu ostatniego roku nauki uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i spełnił warunki wynikające z oceny klasyfikacyjnej zachowania otrzymuje świadectwo ukończenia technikum.
16. Absolwent, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości, a egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom, który jest dokumentem stwierdzającym posiadanie tytułu zawodowego.
17. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu maturalnego i zawodowego określają odrębne przepisy.
18. Technikum posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany WSO.

§ 11.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych technikum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
2. Do zadań bibliotekarza należy przede wszystkim:
1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;
2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
5) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
7) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa;
8) współpraca z nauczycielami technikum;

§ 12.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole jest posiadanie kwalifikacji określonych w odrębnych przepisach.
3. Zasady zatrudniania nauczyciela oraz innych pracowników określają Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.
4. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczna i wychowawcza, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
5. Nauczyciel jest obowiązany m.in.:
1) realizować podstawy programowe, programy nauczania, standardy wymagań edukacyjnych;
2) realizować zadania organizacyjne wyznaczone w planie pracy technikum;
3) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) przestrzegać postanowień statutowych;
5) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem;
6) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych;
7) dbać o poprawność językową uczniów;
8) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę Wewnątrzszkolny Systemem Oceniania;
9) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne;
10) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
11) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt;
12) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych;
13) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania;
14) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora technikum, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego.
7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
1) wybór programów nauczania dla danego oddziału z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego oraz podręczników;
2) współtworzenie pakietów edukacyjnych;
3) zapoznanie się z wynikami diagnoz opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego;
4) kontrola postępów w nauce uczniów pod katem przygotowania do egzaminów zewnętrznych.
8. W technikum może być zatrudniony pedagog ,psycholog, doradca zawodowy.
Do zakresu zadań pedagoga należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) organizowanie i prowadzenie ró6nych formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego technikum w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego technikum;
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
7) podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
8) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
9) dbałość o przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka;
10) dokonywanie wspólnie z psychologiem okresowej analizy sytuacji wychowawczej technikum;
11) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
9. Dyrektor technikum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespołu problemowo-zadaniowe.
10. Dyrektor technikum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawca.
11. Dla zapewnienie ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania.
12. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami technikum we współdziałaniem z rodzicami (opiekunami) ucznia, w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez uczniów;
3) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej wynikającej z odrębnych przepisów.
13. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 12 winien:
1) diagnozować warunki życia i nauki swoich uczniów;
2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami oraz rodzicami (opiekunami) w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
3) współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem, doradca zawodowym;
4) analizować postępy edukacyjne swoich uczniów;
5) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
6) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się;
7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej.

§ 13.

Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala
dyrektor technikum.

§ 14.

1. Uczniowie technikum rekrutują się z młodzieży, która ukończyła gimnazjum.
2. Rekrutacja dla klas pierwszych odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
3. Zasady rekrutacji uczniów do technikum oraz tryb postępowania w tej sprawie określa corocznie zarządzenie kuratora oświaty uwzględniające kryteria wymienione w ust. 4.
4. Podstawowym kryterium przyjęcia do klasy pierwszej technikum jest suma punktów uzyskana za:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2) oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz dodatkowego – czwartego przedmiotu ustalonego przez szkolna komisje egzaminacyjna;
3) osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
a) wzorowe zachowanie,
b) stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.,
c) wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych,
d) udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne, techniczne, sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym;
5. Liczbę uczniów, którzy maja być przyjęci do klas pierwszych określa dyrektor technikum w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
6. Rekrutacje uczniów do klas pierwszych technikum przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora technikum.
7. Uczeń technikum ma prawo, w szczególności:
1) do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
2) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów oceniania;
3) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;
4) do tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
5) do poszanowania swej godności;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
9) nietykalności osobistej;
10) bezpiecznych warunków pobytu w technikum;
11) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
12) reprezentowania technikum w konkursach i przeglądach.
8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i należytego przygotowania się do nich oraz niezakłócania przebiegu zajęć poprzez niewłaściwe zachowanie;
2) dbania o honor, tradycje technikum, oraz o czystość mowy ojczystej;
3) wystrzegania się szkodliwych nałogów;
4) dbania o schludny wygląd;
5) przestrzegania zasad kultury współżycia, w tym właściwego zwracania się do nauczycieli, pracowników technikum, uczniów;
6) dbania o porządek i ład w szkole oraz poszanowanie mienia;
7) podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora technikum;
8) nieużywanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych oraz przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z nich na terenie technikum.
9. Uczeń technikum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i prace na rzecz technikum;
2) wzorowa postawę;
3) wybitne osiągnięcia w szczególności: społeczne, techniczne, sportowe, w dziedzinie kultury;
4) dzielność i odwagę w tym obronie innych uczniów wobec których stosowane są przejawy zachowań agresywnych.
10. Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy;
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
3) dyplom i list gratulacyjny;
4) nagrody rzeczowe.
11. Nagrody, o których mowa w ust 10 pkt 2-4 przyznaje dyrektor technikum na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
12. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie, nagana;
2) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
3) wykonywanie pracy użytecznej na rzecz technikum lub środowiska jako zadośćuczynienie za wyrządzone szkody;
4) przeniesienie ucznia do innej klasy;
5) skreślenie z listy uczniów.
13. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobista ucznia.
14. Kary wymienione w ust. 12 pkt 1, 2, 3, 4, 5 stosuje dyrektor technikum zgodnie ze statutem. Kary wymienione w ust. 12 pkt 1,2,3 może stosować wychowawca.
15. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora technikum. Odwołanie może wnieść uczeń w ciągu 7 dni od uzyskania informacji.
16. Od kar wymienionych w ust. 12 pkt 1, 2, 3, 4 uczeń może wnieść – do dyrektora technikum – pisemne zastrzeżenie z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.
17. Dyrektor technikum rozpatruje odwołanie lub zastrzeżenie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania, rozstrzygniecie dyrektora jest ostateczne.
18. Skreślenie z listy ucznia, w formie decyzji administracyjnej, dokonuje dyrektor technikum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.
19. Skreślenie z listy uczniów może być zastosowane za rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków, a w szczególności:
1) długotrwałe nie uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne z przyczyn nieusprawiedliwionych;
2) rozprowadzanie środków odurzających na terenie technikum oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
3) przebywanie na terenie technikum lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę w stanie pobudzenia środkami zmieniającymi świadomość;
4) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ucznia, nauczyciela, pracownika technikum;
5) stosowanie przemocy, zastraszania, agresji, brutalne zachowanie wobec uczniów, nauczycieli, pracowników technikum;
6) kradzież i niszczenie mienia szkolnego;
7) demoralizowanie innych uczniów.
20. Od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

§ 15.

W technikum prowadzone są formy finansowego wsparcia dla uczniów, o charakterze socjalnym i motywacyjnym wymienione w art. 90c ustawy o systemie oświaty.

§ 16.

Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany dalej WSO reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 17.

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów, polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

§ 18.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

§ 19.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
2) bieżące ocenianie i klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych i warunki ich poprawiania.

§ 20.

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, kryteriach oceniania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych sporządzają nauczyciele na podstawie obowiązujących podstaw programowych, programów i standardów edukacyjnych.


§ 21.

1. Oceny są dla uczniów jawne. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń lub jego rodzice otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
2. Na wniosek ucznia lub rodziców ustalający ocenę powinien ja uzasadnić.

§ 22.

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego.
2. Przed sródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne obowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach, w terminie i formie określonych przez dyrekcję technikum

§ 23.

1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali:
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1
2. Ustala się ogólne kryteria stopni przy wystawianiu ocen bieżących i semestralnych:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedze i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu,
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu,
b) sprawnie stosuje wiedzę i umiejętności w nowych sytuacjach,
c) posiada zdolność gromadzenia, segregowania i weryfikowania informacji,
d) posiada umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy i autoprezentacji,
e) przygotowuje referaty, wystąpienia, poszerza wiedzę,
f) wykazuje dużą aktywność i zaangażowanie w proces lekcyjny;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonej programem nauczania przedmiotu,
b) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
c) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował pełnego zakresu wiedzy i umiejętności określonej programem nauczania przedmiotu, na poziomie poniżej podstawy programowej,
b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
c) potrafi najważniejsze zagadnienia powiązać z posiadaną już wiedzą;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
c) wkłada widoczny wysiłek wykorzystaniu zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje rażący brak wiadomości programowych,
b) zupełnie nie rozumie uogólnień, nie wyjaśnia zjawisk,
c) nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce,
d) nie wykazuje chęci poprawy wyników, nie współpracuje w tym względzie z nauczycielem.

§ 24.

1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń:
1) nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
2) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;
3) nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności po wyrażeniu zgody przez radę pedagogiczną.
2. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń do dyrektora technikum.
3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza sie w terminie ustalonym przez dyrektora technikum po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem i uczniem.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z przedmiotu objętego egzaminem w obecności nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. W charakterze obserwatora w egzaminie klasyfikacyjnym mogą uczestniczyć rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub w formie ćwiczeń praktycznych w zależności od przedmiotu.
6. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel ustala stopień według skali stopni wymienionej w § 22 ust. 1.
7. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 25.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (kończy technikum), jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i spełnił warunki wynikające z oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 26.

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej i pisemnej.
3. Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, laboratoryjnych i innych zajęć edukacyjnych, których program nauczania przewiduje prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora technikum. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor technikum, w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustalona przez komisję. Do protokołu załącza się zwięzłą informacje o pisemnych i ustnych odpowiedziach ucznia.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora technikum, nie później niż do końca września.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 27.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora technikum, jeśli uważają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia winny być zgłoszone na piśmie w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
3. Dyrektor technikum w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.
4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 ma formę pisemna i ustna, a z zajęć praktycznych, laboratoryjnych, wychowania fizycznego formę praktyczną.
5. Ocena ustalona przez komisje o której mowa w ust. 3 jest ostateczna, nie może być niższa od oceny klasyfikacyjnej ustalonej przez nauczyciela.
6. Z prac komisji sporządza się protokół.
7. Zasadę ust. 1 stosuje się również w przypadku uzyskania w wyniku egzaminu poprawkowego oceny niedostatecznej.

§ 28.

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 29.

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu technikum przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu w danej szkole ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania, po dokonaniu pogłębionej analizy wszystkich okoliczności związanych z zachowaniem ucznia, jeśli podejmowane działania po pierwszej rocznej ocenie negatywnej zachowania nie przyniosły rezultatu. Gdy uczniowi po raz trzeci z rzędu ustalono naganna roczna ocenę klasyfikacyjna zachowania nie otrzymuje on promocji lub nie kończy technikum.

§ 30.

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych w szczególności frekwencje na zajęciach edukacyjnych;
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje technikum oraz lokalnej społeczności i ojczyzny;
3) dbałość o kulturę języka ojczystego;
4) szacunek dla nauczycieli i innych pracowników technikum;
5) zaangażowanie w życie klasy i technikum;
6) dbałość o mienie technikum;
7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, nieuleganie nałogom;
8) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
9) kulturę osobistą;
10) uczciwość;
11) przeciwstawianie się agresji, przemocy, wulgarności.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjna ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii uczących w klasie nauczycieli, uczniów danej klasy, oraz ocenianego ucznia.
4. Wychowawca klasy ustalając ocenę klasyfikacyjna zachowania opiera się na kryteriach zawartych w regulaminie.
5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do dyrektora technikum, jeśli uważają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
6. Dyrektor technikum po zbadaniu sprawy, jeżeli uzna że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona nie zgodnie z przepisami prawa, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
7. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna i nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. Z prac komisji sporządza się protokół.

§ 31.

1. Technikum jest jednostką budżetową.
2. Zasady prowadzenia przez technikum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 32.

1. Technikum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Technikum prowadzi i przechowuje dokumentacje, zgodnie z odrębnymi przepisami.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 01.04.2008 r., godz. 10.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.04.2008 r., godz. 10.27Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2360 razy.