Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI – 114/08

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008
Uchwała Nr XVI-114/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28.02.2008 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2008.


Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr XIV-107/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2008, zmienionej uchwałą Nr XV-110/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2008 r., wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

Zwiększa się o kwotę 842.100 zł plan dochodów w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 840.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 0960 2.100 zł


§ 3

1. Zwiększa się o kwotę 1.636.850 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6050-11 / 312.700 zł
§ 6050-10 / 840.000 zł
§ 6050-8 / 120.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 4210-2 / 2.100 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
§ 6050 / 100.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 6050-3 / 50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
§ 2820 / 262.000 zł


2. Zmniejsza się o kwotę 794.700 zł plan wydatków w następujących działach i rozdziałach.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 4210 / 312.700 zł
§ 4300 / 120.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 4270-0 / 100.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
§ 2540 / 262.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 842.150 zł

§ 4

Treść § 3 uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1 Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.726.546 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.903.746 zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.822.800 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 8.922.800 zł a rozchody w wysokości 3.196.254 zł”

§ 5

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że:
1. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wołomińskiego

Tadeusz Wiśniewski


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 13.03.2008 r., godz. 13.47
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Rudnik, data: 13.03.2008 r., godz. 13.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2008 r., godz. 13.47Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3756 razy.