Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI – 79/07

w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
Uchwała Nr XI – 79/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 września 2007 r.


w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do poręczenia kredytu obrotowego w kwocie 1 mln zł. (słownie: jednego miliona złotych) zaciągniętego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie na okres od 01.10.2007 r. do 30.09.2008 r.

§ 2.

Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonego poręczenia zostaną pokryte z dochodów własnych w latach 2007 – 2008.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:
Kontynuacja kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej na rachunku bieżącym jest niezbędna do zachowania płynności finansowej Zakładu. SZPZOZ w Wołominie korzysta z tej formy kredytowania od 2001 roku. Kredyt przeznaczony jest na działalność bieżącą Zakładu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 16.10.2007 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 16.10.2007 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2007 r., godz. 13.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2705 razy.