Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 73/07

w sprawie: procedury przygotowania i uchwalania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała Nr X – 73/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.


w sprawie: procedury przygotowania i uchwalania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący terminarz prac nad projektem budżetu:
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży opracowują i przedkładają Skarbnikowi Powiatu, w nie przekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, wnioski do projektu uchwały budżetowej wg wzorów określonych przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego, wraz z uzasadnieniem zawierającym omówienie planowanych dochodów i poszczególnych wydatków.
2. Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały i wnioski a także prognozowane kwoty dochodów własnych Powiatu, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, wstępnych decyzji dotyczących subwencji ogólnej, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, planowanej kwoty wpłaty do budżetu Państwa a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do
realizacji w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, opracowuje zbiorcze zestawienia dochodów i wydatków, wydatków inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w roku budżetowym, dotacji udzielanych na finansowanie zadań własnych Powiatu oraz przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

§ 2.

1.Wnioski o których mowa w § 1 ust 1 opracowane są na podstawie:
a/ Prognozy cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01.01. roku budżetowego.
b/ Przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym z uzasadnieniem ewentualnych zmian.
c/ Wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym.
2. Zarząd Powiatu Wołomińskiego opracowuje projekt uchwały budżetowej w oparciu o przedłożone zestawienia, o których mowa w § 1 uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały budżetowej obejmuje :
a) prognozowanie dochody Powiatu wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
b) wydatki budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem:
1) wydatków bieżących w tym w szczególności:
- wynagrodzeń
- pochodnych do wynagrodzeń
- dotacji
- wydatków na obsługę długu Powiatu
- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat
2) wydatków majątkowych
c) plan przychodów i rozchodów budżetu uwzględniający źródła pokrycia deficytu
lub przeznaczenie nadwyżki budżetu,
d) plan zadań inwestycyjnych do realizacji w roku budżetowym z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i źródeł finansowania,
e) limity wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
f) wydatki na projekty i programy realizowane bezzwrotnych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, budżetu Unii Europejskiej, pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i wykaz umów partnerstwie publiczno – prywatnym,
g) plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych,
h) plany przychodów i wydatków
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
i) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych ,
j) plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
k) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między Powiatem i innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
l) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
ł) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do :
1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Powiatu
2. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 188 ust 2 ustawy o finansach publicznych,
3. lokowanie wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu ,
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 3.

Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza:
1. objaśnienia zawierające:
a) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł
b) uzasadnienie poszczególnych wydatków, w tym:
- wydatków bieżących
- wydatków majątkowych
c) omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat, pożyczek i kredytów
d) omówienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych dochodów własnych jednostek budżetowych, funduszy celowych
2. Informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywanie posiadanie,
e)inne dane informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
3. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 4.

1.Projekt budżetu, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżet i lata następne oraz informację o stanie mienia powiatowego Zarząd przekazuje:
1) Radzie Powiatu
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania
- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do Rady Powiatu, Zarząd Powiatu przesyła podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
3.Jednostki podległe opracowują projekty, o których mowa w ust 2 ,w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji ,nie później jednak niż do 22 grudnia.

§ 5.

1. Przewodniczący Rady Powiatu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu budżetu przesyła go wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu wszystkim Radnym Powiatu i wyznacza termin sesji Rady, na której odbędzie się debata budżetowa.
2. W terminie do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, Komisje Rady
(z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej) po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych, przedstawiają na piśmie swoje opinie Komisji Finansowej. W trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej Komisje mogą żądać wyjaśnień od upoważnionych przedstawicieli właściwych wydziałów starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Zgłoszenie propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidywanego w budżecie wymaga wskazania źródła jego finansowania.
3. Na żądanie wnioskodawców wnioski radnych nieprzyjęte przez Komisję zamieszcza się w protokole jako wnioski mniejszości.
4. Komisja Finansowa , na podstawie opinii innych Komisji reprezentowanych przez ich przedstawicieli, przygotowuje do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinię zbiorczą o projekcie budżetu. Nieuwzględnione przez Komisję Finansową opinie innych Komisji oraz wnioski mniejszości zamieszcza się w opinii zbiorczej. Przewodniczący Komisji Finansowej przesyła niezwłocznie opinię zbiorczą Zarządowi Powiatu.
5. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się jej z treścią przedkłada Radzie Powiatu uwzględnione wnioski w formie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej w terminie do 20 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy . Nieuwzględnione w autopoprawce wnioski wymagają uzasadnienia Zarządu.

§ 6.

1. Rozpatrywanie projektu uchwały budżetowej przez Radę Powiatu obejmować będzie :
a) omówienie projektu uchwały budżetowej
b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej
d) dyskusja i głosowanie nad wnioskami zawartymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd Powiatu, z tym zastrzeżeniem, że nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków.
2. W głosowaniu nad projektem uchwały budżetowej przyjmuje się następujący porządek :
a) głosowanie nad wnioskami wg kolejności działów klasyfikacji budżetowej,
b) w przypadku zgłoszenia do tego samego zapisu kilku poprawek, jako pierwszą poddaje się pod głosowanie propozycję o treści wnoszącej najwięcej zmian,
c) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

§ 7.

W ciągu 21 dni od daty uchwalenia budżetu Zarząd Powiatu opracowuje szczegółowy podział dochodów i wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr IX-61/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 czerwca 2007 w sprawie procedury przygotowania , uchwalania i zmian budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2007 r., godz. 10.54Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3789 razy.