Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-29/03

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Wołomiński.
Uchwała Nr IV-29/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26.02.2003 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Wołomiński

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "c" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1i art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r. Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.900.000zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) w Banku wybranym na zasadach określonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.). Zaciągnięty kredyt przeznacza się na:
1. budowę i modernizację dróg,
2. budowę i modernizację obiektów powiatowych.


§ 2

Prawne zabezpieczenie uzyskanego kredytu wraz z oprocentowaniem jego spłaty i innymi kosztami stanowi:
A) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Powiatu w Banku PKO BP Nr 10201042 122470132,
B) weksel własny in blanco.


§ 3

1. Ustala się pięcioletni okres spłaty kredytu.
2. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych Powiatu (udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych) przyszłych okresów w latach 2004-2008.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego
Adam Kopczyński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.06.2003 r., godz. 13.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.06.2003 r., godz. 13.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3729 razy.