Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX – 67/07

w sprawie: współdziałania z Gminami Radzymin, Kobyłka i Wołomin przy budowie nowoprojektowanej drogi powiatowej od węzła „WOŁOMIN” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635.
Uchwała Nr IX – 67/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 czerwca 2007 r.w sprawie: współdziałania z Gminami Radzymin, Kobyłka i Wołomin przy budowie nowoprojektowanej drogi powiatowej od węzła „WOŁOMIN” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635.


Na podstawie Art. 12 pkt 8 lit. „h” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Powiatu Wołomińskiego wyraża wolę podjęcia przez Powiat współdziałania na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowoprojektowanej drogi powiatowej w klasie G od projektowanego węzła „WOŁOMIN” na skrzyżowaniu z północnym wylotem z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku do obecnego śladu drogi wojewódzkiej nr 635 w miejscowości Czarna w Gminie Wołomin” w latach 2007-2013 i upoważnia Zarząd Powiatu Wołomińskiego do podpisania stosownego w tym zakresie porozumienia z Gminami Radzymin, Kobyłka i Wołomin.

§ 2.

1. Ustalenie ostatecznej wysokości partycypacji finansowej Powiatu Wołomińskiego w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi po uzgodnieniu przez strony treści porozumienia oraz wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nowoprojektowanej drogi powiatowej, w drodze zawarcia odrębnych porozumień z Gminami.
2. Środki finansowe na prace prowadzone w 2007r. związane z przygotowaniem realizacji zadania, o którym mowa w § 1, będą wydatkowane z budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 z działu 600 rozdział 60014 i z działu 700 rozdział 70005.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Celowość budowy odcinka drogi wynika z: w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego ujęty został nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 635 w klasie drogi głównej na terenie gminy Wołomin, tworzący od strony północno-wschodniej obwodnicę Wołomina. W związku z budową drogi ekspresowej nr 8 istnieje szansa włączenia ww. obwodnicy poprzez uwzględniony w wariantach przebiegu drogi ekspresowej węzeł „Wołomin”. Warunkiem koniecznym do uwzględnienia dalszym projektowaniu potrzeby budowy węzła „Wołomin” jest deklaracja ze strony powiatu i gmin zainteresowanych, iż w latach 2007-2013 wybudowany zostanie odcinek drogi głównej łączący uwzględniony w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 635 z projektowanym węzłem „Wołomin”. Brak omawianego odcinka drogi głównej spowoduje odrzucenie z prac projektowych i wykonawczych drogi ekspresowej węzła „Wołomin”. Omawiany węzeł zwiększy dostępność trasy dla mieszkańców północnej części miasta i gminy Wołomin, spowoduje odciążenie projektowanego (zmniejszy ruch) węzła „Przyjacielska” w Kobyłce, zdejmie ruch tranzytowy z drogi z istniejącej drogi 635 biegnącej przez tereny zabudowane (Ciemne, Janków Stary, Nowinki). Rozwiązanie takie byłoby uzasadnione w planach rozwoju układu komunikacyjnego naszego powiatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2007 r., godz. 11.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2785 razy.