Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX – 61/07

w sprawie: procedury przygotowania, uchwalania i zmian budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała Nr IX – 61/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: procedury przygotowania, uchwalania i zmian budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998 r. z późn. zm./ oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów / t.j. Dz. U. z 2007 Nr 68 poz. 449 / - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się następujący terminarz prac nad projektem budżetu :
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży opracowują i przedkładają Skarbnikowi Powiatu, w nie przekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, wnioski do projektu uchwały budżetowej wg wzorów określonych przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego, wraz z uzasadnieniem zawierającym omówienie planowanych dochodów i poszczególnych wydatków.
2. Komisje Rady Powiatu, Radni Powiatu , Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Wołomińskiego i Mieszkańcy Powiatu mogą składać do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wołomińskiego wnioski do projektu uchwały budżetowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Przewodniczący Zarządu Powiatu Wołomińskiego niezwłocznie kieruje wnioski, o których mowa w ust 2 do właściwych merytorycznie wydziałów Starostwa, celem ustalenia lub weryfikacji kosztów realizacji zgłoszonego zadania.
4. Zweryfikowany wniosek jest przekazywany do Skarbnika Powiatu w terminie do 7 października. Wnioski, które dotyczą zadań nie należących do kategorii zadań powiatowych wraz z pisemnym uzasadnieniem są zwracane do wnioskodawcy za pośrednictwem Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
5. Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały i wnioski a także prognozowane kwoty dochodów własnych Powiatu, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, wstępnych decyzji dotyczących subwencji ogólnej, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, planowanej kwoty wpłaty do budżetu Państwa a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do
realizacji w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, opracowuje zbiorcze zestawienia dochodów i wydatków, wydatków inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w roku budżetowym, dotacji udzielanych na finansowanie zadań własnych Powiatu oraz przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.


§ 2

Wnioski złożone po terminie określonym w § 1 ust. 2 nie będą rozpatrywane przy tworzeniu projektu uchwały budżetowej. Na wniosek stałej Komisji Rady mogą być rozpatrywane w trakcie roku budżetowego, przy dokonywaniu uzasadnionych zmian budżetu przedkładanych Radzie Powiatu przez Zarząd Powiatu.


§ 3

1.Wnioski o których mowa w § 1 ust 1 opracowane są na podstawie:
a/ Prognozy cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01.01. roku budżetowego.
b/ Przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym z uzasadnieniem ewentualnych zmian.
c/ Wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym.
2. Zarząd Powiatu Wołomińskiego opracowuje projekt uchwały budżetowej w oparciu o przedłożone zestawienia, o których mowa w § 1 ust 5 uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały budżetowej obejmuje :
a) prognozowanie dochody Powiatu wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
b) wydatki budżetu Powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem:
1) wydatków bieżących w tym w szczególności:
- wynagrodzeń
- pochodnych do wynagrodzeń
- dotacji
- wydatków na obsługę długu Powiatu
- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat
2) wydatków majątkowych
c) plan przychodów i rozchodów budżetu uwzględniający źródła pokrycia deficytu
lub przeznaczenie nadwyżki budżetu,
d) plan zadań inwestycyjnych do realizacji w roku budżetowym z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i źródeł finansowania,
e) limity wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
f) wydatki na projekty i programy realizowane bezzwrotnych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, budżetu Unii Europejskiej, pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i wykaz umów partnerstwie publiczno – prywatnym,
g) plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych,
h) plany przychodów i wydatków
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
i) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych ,
j) plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
k) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między Powiatem i innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
l) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
ł) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do :
1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Powiatu
2. upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 188 ustawy o finansach publicznych,
3. lokowanie wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu ,
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 4

Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza:
1. objaśnienia zawierające:
a) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł
b) uzasadnienie poszczególnych wydatków, w tym:
- wydatków bieżących
- wydatków majątkowych
c) omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat, pożyczek i kredytów
d) omówienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych dochodów własnych jednostek budżetowych, funduszy celowych
2. Informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywanie posiadanie,
e)inne dane informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
3. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 5

1.Projekt budżetu, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżet i lata następne oraz informację o stanie mienia powiatowego Zarząd przekazuje:
1) Radzie Powiatu
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania
- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do Rady Powiatu, Zarząd Powiatu przesyła podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
3.Jednostki podległe opracowują projekty, o których mowa w ust 2 ,w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji, nie później jednak niż do 22 grudnia.


§ 6

1. Przewodniczący Rady Powiatu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu budżetu przesyła go wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu wszystkim Radnym Powiatu i wyznacza termin sesji Rady, na której odbędzie się debata budżetowa.
2. W terminie do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, Komisje Rady
( z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej ) po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych, przedstawiają na piśmie swoje opinie Komisji Finansowej. W trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej Komisje mogą żądać wyjaśnień od upoważnionych przedstawicieli właściwych wydziałów starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Zgłoszenie propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidywanego w budżecie wymaga wskazania źródła jego finansowania.
3. Na żądanie wnioskodawców wnioski radnych nieprzyjęte przez Komisję zamieszcza się w protokole jako wnioski mniejszości.
4. Komisja Finansowa , na podstawie opinii innych Komisji reprezentowanych przez ich przedstawicieli, przygotowuje do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy opinię zbiorczą o projekcie budżetu. Nieuwzględnione przez Komisję Finansową opinie innych Komisji oraz wnioski mniejszości zamieszcza się w opinii zbiorczej. Przewodniczący Komisji Finansowej przesyła niezwłocznie opinię zbiorczą Zarządowi Powiatu.
5. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się jej z treścią wnosi w terminie 5 dni ewentualne zmiany do projektu budżetu.


§ 7

1. Rozpatrywanie projektu uchwały budżetowej przez Radę Powiatu obejmować będzie :
a) omówienie projektu uchwały budżetowej
b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej
d) dyskusją i głosowaniem nad wnioskami zawartymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd Powiatu, z tym zastrzeżeniem, że nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków.
2. W głosowaniu nad projektem uchwały budżetowej przyjmuje się następujący porządek:
a) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli taki został zgłoszony,
b) głosowanie nad wnioskami wg kolejności działów klasyfikacji budżetowej,
c) w przypadku zgłoszenia do tego samego zapisu kilku poprawek, jako pierwszą poddaje się pod głosowanie propozycję o treści wnoszącej najwięcej zmian,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.


§ 8

W ciągu 21 dni od daty uchwalenia budżetu Zarząd Powiatu opracowuje szczegółowy podział dochodów i wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów.


§ 9

Do zmian w budżecie dokonywanych w trakcie roku budżetowego stosuje się odpowiednie przepisy niniejszej uchwały, z tym że:
- wymagane są opinie tych Komisji, których zakresem działania objęte są proponowane zmiany oraz opinia Komisji Finansowej
- terminy opracowania materiałów do zmian w budżecie Powiatu ustala Zarząd Powiatu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 11

Traci moc uchwała Nr VII/47/99 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 maja 1999r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej..

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie
W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych przepisy dotyczące prac nad przygotowaniem projektu budżetu, treści uchwały budżetowej oraz dodatkowych informacji dołączanych do projektu zostały sformułowane w sposób nieco odmienny niż w ustawie z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych. Niniejszy projekt został przygotowany w oparciu o nowe zapisy , koryguje on również zapisy poprzedniej uchwały powodujące utrudnienia w procesowaniu ( np. nakładające się terminy ).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 26.06.2007 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 26.06.2007 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2007 r., godz. 14.32Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3897 razy.