Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-51/07

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2007.
Uchwała Nr VIII-51/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. D.z. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 83 i 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku wybranym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm) do kwoty 2.810.000 zł ( słownie: dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych)


§ 2

1. Zaciągnięty kredyt postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie:
a. zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie do kwoty 1.510.000 zł
b. spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych do kwoty 1.300.000 zł
2. Wydatki i rozchody budżetu, o których mowa w pkt.1 są ujęte w budżecie Powiatu
na rok 2007.

§ 3

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z jej oprocentowaniem stanowi weksel własny in blanco.

§ 4

1) Spłata kredytu nastąpi w latach 2008-2012.
2) Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.810.000 zł. Zaciągany kredyt będzie przeznaczony na finansowanie spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w okresie od sierpnia do grudnia br (kwota 1.300.000 zł) oraz wykup nieruchomości (kwota 1.510.000 zł)
Planowane zadłużenie na:
1) dzień 31.12.07 r. wyniesie 23.819.532 zł co stanowi 26,6 % planu dochodów.
2) dzień 31.12.08 r. wyniesie 17.383.676 zł co stanowi 20,3 % planu dochodów.
3) dzień 31.12.09 r. wyniesie 13.377.952 zł co stanowi 16,8 % planu dochodów.
4) dzień 31.12.10 r. wyniesie 9.350.226 zł co stanowi 11,0 % planu dochodów .
5) dzień 31.12.11 r. wyniesie 5.234.096 zł co stanowi 6,1 % planu dochodów.
6) dzień 31.12.12 r. wyniesie 1.530.586 zł co stanowi 1,7 % planu dochodów .


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 13.14Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2855 razy.