Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-50/07

w sprawie: zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
Uchwała Nr VIII-50/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr V-33/07 Rady powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007 zmienianej uchwałami:
- uchwałą Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007
- uchwałą Nr III-36/07 i Nr III-37/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu,
- uchwałą Nr III-41/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 06.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwałą Nr III-46/07 i Nr III-47/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
-uchwałą Nr III-49/07 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.05.2007 r. w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2007,
wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 316.317 zł w następujących działach i rozdziałach
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 0970 - 170.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze
§ 2380 - - 19.276 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 2710 - 14.580 zł
§ 6300 - 30.000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
§ 2708 - 72.461 zł
§ 2709 - 10.000 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
§ 2707 - 2.000 zł

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 314.317 zł§ 3

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.083.181 zł w następujących działach i rozdziałach
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 6050 - 250.000 zł
§ 6610 - 100.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
§ 6050-1 - 30.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 6050-3 - 1.510.000 zł
§ 6060 - 19.276 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 6220 - 30.000 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
§ 2560 - 14.580 zł
§ 2820 - 10.000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
§ 2810 - 25.000 zł
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
§ 4178-3 - 7.200 zł
§ 4219-3 - 10.000 zł
§ 4308-3 - 65.261 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 Pozostała działalność
§ 4440 - 2.364 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
§ 2820 - 7.000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
§ 2820 - 2.500 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 258.864 zł w następujących działach i rozdziałach

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§ 4210 - 182.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 - 30.000 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostałe działalność
§ 4440 - 2.364 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
§ 2820 - 10.000 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
§ 2820 - 28.500 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 Pozostała działalność
§ 2820 - 6.000 zł

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.824.317 zł


§ 4

§ 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.007.105 zł zostanie pokryty przychodami z:
a) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 1.799.467 zł
b) zaciąganych pożyczek w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.969.860 zł
c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.754.750 zł
d) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.483.028 zł.”

§ 5

1. Uchyla się treść § 6 uchwały i nadaje mu się nowe brzmienie:
„1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych i jednostek budżetowych przychody 1.496.483 zł wydatki 1.548.983 zł
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 260.580 zł wydatki 265.874 zł.”
2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Planu przychodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Uchyla się treść § 8 uchwały i nadaje mu się nowe brzmienie:
„1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 146.000 zł
2) wydatki 260.200 zł
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody 1.400.000 zł
2) wydatki 1.935.873 zł
3. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „ Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.524.077 zł

§ 8

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnośći ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Prognozy kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały


§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian dotyczących budżetu Powiatu na 2007 rok.
I. Zwiększa się dochody o kwotę 316.317 zł w następujących podziałkach klasyfikacji:
1 w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 170.000 zł stanowiącą refundację poniesionych wydatków na modernizację skrzyżowania Legionów i Lipińskiej w Wołominie.
2 w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19.276 zł stanowiącą 50% zysku wypracowanego przez Warsztaty Szkolne w Tłuszczu (gospodarstwo pomocnicze).
3 w dziale 851 Ochrona zdrowia:
- o kwotę 14.580 zł pomoc finansowa z gmin Wołomin, Tłuszcz i Poświętne przeznaczona na realizację programu mammograficznego ,
- o kwotę 30.000 zł pomoc finansowa z gminy Zielonka przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego przez SZPZOZ
4 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 82.461 zł przeznaczona na realizację programu „Schody do kariery” przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zmniejsza się dochody o kwotę 2.000 zł w dziale 80120 Licea ogólnokształcące.

II. Wydatki zwiększa się o kwotę 2.083.181 zł
- w dziale 600 Transport i łączność
= wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4314 w Leśniakowiźnie” z kwotą 250.000 zł (udział własny Powiatu)
= wprowadza się pomoc finansową dla Gminy Dąbrówka kwota 100.000 zł, przeznaczona na modernizację centrum miejscowości Chajęty i Trojany,
- w dziale 750 Administracja publiczna
= zwiększa się nakłady o 30.000 zł na zadanie „Modernizacja ogrzewania w budynku Starostwa przy ul. Legionów”
- w dziale 801 Oświata i wychowanie
= zwiększa się nakłady na zakup nieruchomości dla ZSTZ w Radzyminie o kwotę 1.510.000 zł, łączny koszt wykupu wynosi 2.010.000 zł, w tym 500.000 zł środki własne a 1.510.000 zł zaciągany kredyt,
= wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 19.276 zł przeznaczoną na zakup wyposażenia do stacji kontroli pojazdów (zysk gospodarstwa w oświacie może być przeznaczony albo na zwiększenie środków obrotowych albo za zgodą organu prowadzącego szkoły, na inwestycje w gospodarstwie).
- w dziale 851 Ochrona zdrowia
= zwiększenie o kwotę 44.580 zł dotacji dla SZPZOZ w tym kwota 14.580 zł na programy mammograficzne a kwota 30.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego,
= zwiększenie o kwotę 10.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (przeniesienie w ramach programu).
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
= zwiększenie o kwotę 25.000 zł jest spowodowane zmianą klasyfikacji zadania
( wyodrębnienie paragrafu dla fundacji ),
= zwiększenie o kwotę 82.461 zł ( §§ 4178,4219,4308 ) środki przeznaczone na realizację programu „ Schody do kariery – program dla kobiet ” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
zwiększenie o kwotę 2.364 przeznaczoną na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000 zł przeznaczoną na realizację programu współpracy z organizacjami (przeniesienia w ramach programu),
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.500 zł przeznaczoną na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (przeniesienia w ramach programu).Zmniejsza się wydatki o kwotę 258.864 zł
- w dziale 600 Transport łączność o kwotę 182.000 zł (środki przeznaczone na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych),
- w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie rezerwy ogólnej o 30.000 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota przeniesiona do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza)
- w działach 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie środków wynika z przesunięć między zadaniami w ramach programu współpracy.

III. W załączniku pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 wykreśla się zadanie „Zakup gruntu dla ZSZ w Radzyminie” oraz rozszerza się nazwy zadań nr 3 i nr 8.

IV. W załączniku pn. Zadania inwestycyjne w 2007 r. wprowadzone zostały 4 zadania:
1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4314 w Leśniakowiźnie z kwotą 250.000 zł (wkład własny Powiatu, przewidywane dofinansowanie z Gminy Wołomin 250.000 zł).
2. Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na zagospodarowanie centrum miejscowości Chajęty i Trojany kwota 100.000 zł.
3. Zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni kwota 2.010.000 zł.
4. Zakup urządzeń do stacji kontroli pojazdów przy Warsztatach Szkolnych kwota 19.276 zł oraz zwiększa się dotację dla SZPZOZ na finansowanie inwestycji o 30.000 zł

V. W załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zwiększa się nakłady na realizację programu Schody do kariery – program dla kobiet

VI. W załączniku Przychody i rozchody budżetu 2007 r. zwiększa się wysokość kredytu do kwoty 3.810.000 zł

VII. W załączniku Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r. zwiększa się kwotę dotacji na realizację programów zdrowotnych przez SZPZOZ oraz dokonuje następujących przeniesień środków między programami:
1) w zadaniu Nr 3 zwiększa się nakłady o kwotę 10.000 zł
2) w zadaniu Nr 4 zmniejsza się nakłady o kwotę 10.000 zł
3) w zadaniu Nr 7 zmniejsza się nakłady o kwotę 3.500 zł
4) w zadaniu Nr 10 zwiększa się nakłady o kwotę 7.000 zł
5) w zadaniu Nr 11 zwiększa się nakłady o kwotę 2.500 zł
6) w zadaniu Nr 8 zmniejsza się nakłady o kwotę 6.000 zł

VIII. W załączniku pn. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się stan środków obrotowych na dzień 01.01.07 r. oraz zwiększa wydatki o kwotę 112.200 zł, zadania ujęte w załączniku są zgodne z zatwierdzonym przez Radę programem ochrony środowiska.

IX. Załączniki Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. są uaktualnione poprzez wprowadzenie faktycznej ( a nie planowanej) kwoty środków na 01.01.07 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.03
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 13.03Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4363 razy.