Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-49/07

w sprawie: zmiany uchwały Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
Uchwała Nr VIII-49/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31.05.2007 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwiększa się do kwoty 9.497.105 zł deficyt budżetu Powiatu Wołomińskiego ujęty w uchwale Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2007.
2. Deficyt budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości 9.497.105 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 289.467 zł
b) zaciąganych pożyczek w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.969.860 zł
c) zaciąganych pożyczkach na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.754.750 zł
d) wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 4.483.028 zł”
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:
§ 3 uchwały Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007 brzmiał:
„ 1. Deficyt budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości 4.246.988 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 236.040 zł w pozycji planowane do zaciągnięcia pożyczki”.
Zapis ten odniósł się tylko do deficytu powstałego w wyniku wprowadzonych w/w uchwałą zmian. Proponowana zmiana pokazuje deficyt budżetu na rok 2007 po wprowadzonych zmianach.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 13.01Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3782 razy.