Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-48/07

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze powiatowych osób prawnych.
Uchwała Nr VIII-48/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Wołomińskiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze powiatowych osób prawnych.


Na podstawie art. 198 ust. 2 w związku z art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z późn. zm) -Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze roku budżetowego składanego przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu Wołomińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia ustala się w szczegółowości przyjętej w uchwale budżetowej.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze obejmuje:
- część opisową dotyczącą wykonania budżetu zawierającą w szczególności opis pozycji dochodów i wydatków, których realizacja odbiega od planowanego wykonania oraz informację o wysokości zaciągniętych kredytów, pożyczek i spłacie zaciągniętego długu;
- część tabelaryczną zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze składane Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu do dnia 31 lipca przez:
a) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie,
b) Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie
zawiera dane dotyczące przychodów i kosztów funkcjonowania jednostki, wyniku finansowego, zaciągniętych i spłaconych zobowiązań dotyczących okresu za który jest składana informacja oraz stanu należności i zobowiązań na 30.06 roku budżetowego.
2.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze obejmuje:
- część opisową dotyczącą działalności
- część tabelaryczną zgodnie z załącznikiem Nr 2,3.
2. Informację sporządzają:
a) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
b) Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej w Wołominie

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVII-106/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.06.00 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
Uzasadnienie:
Przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych nakładające się na radę obowiązek ustalenie zakresu i formy za I półrocze określiłyby go w sposób odmienny od przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. Nowa ustawa poszerzyła krąg podmiotów składających Radzie sprawozdanie za I półrocze o osoby prawne, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz ustaliła większy zakres danych obowiązkowych. Konieczność zmiany uchwały w sprawie określenia wynika więc za zmian ustawowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 12.57
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 12.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 12.57Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3846 razy.