Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr III–22/06

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr III–22/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 17 ust. 3 oraz art. 21 ust. 4 i ust.5 i 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 709) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Podstawą określenia wysokości diet dla radnych Powiatu Wołomińskiego jest kwota, która stanowi półtorakrotność kwoty bazowej wynoszącej 1.726,74 zł. określonej w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.
„a” ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 35, poz. 244).§ 2

Ustala się miesięczne diety w następujących kwotach:
1. dla Przewodniczącego Rady – ryczałt 2.100,00 zł.
2. dla Wiceprzewodniczących Rady – ryczałt 1.900,00 zł.
3. dla członków Zarządu – ryczałt 2.100,00 zł.
4. dla Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu - łączna kwota diet do 1.800,00 zł.
5. dla Sekretarza Komisji Rady Powiatu - łączna kwota diet do 1.700,00 zł.
6. dla pozostałych radnych - łączna kwota diet do 1.600,00 zł.§ 3

Ustala się diety dla radnych Powiatu Wołomińskiego za udział w sesji Rady
w wysokości: 1.000,00 zł.§ 4

Ustala się diety dla członków komisji Rady Powiatu Wołomińskiego za udział w posiedzeniu komisji w wysokości:
za przewodniczenie w komisji - 400,00 zł.
dla sekretarza komisji – 350,00 zł.
dla członka komisji - 300,00 zł.
§ 5

1. Podstawą do wypłaty diety jest udział odpowiednio w sesji Rady, posiedzeniu komisji, potwierdzony złożeniem podpisu na liście obecności.
2. W przypadku nieobecności z jakiegokolwiek powodu dieta nie przysługuje.§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.§ 7

Z dniem 1 stycznia 2007 r. traci moc obowiązującą, Uchwała Nr III – 27/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2002 roku.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 09.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2007 r., godz. 09.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3940 razy.