Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr III–20/06

w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr III–20/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 12, pkt 1, art. 27, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 72 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIV-247/02 z dnia 23 kwietnia 2002r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1
W Statucie Powiatu Wołomińskiego § 52 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ze starostą, wicestarostą oraz etatowym członkiem zarządu nawiązuje się stosunek pracy”.§ 2
W Statucie Powiatu Wołomińskiego w § 35 skreśla się punkt 5 w brzmieniu „przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków”.


§ 3
Pozostałe postanowienia Statutu Powiatu Wołomińskiego pozostają bez zmian.§ 4
Zobowiązuje się Zarząd do sporządzenia tekstu ujednoliconego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejsza uchwałą.§ 5
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.§ 6
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.01.2007 r., godz. 09.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2007 r., godz. 09.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2523 razy.