Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI-256/05

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
Uchwała Nr XXXI-256/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005


Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz decyzji Nr 129/05 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 8 listopada 2005 i porozumienia z Gminą Wołomin w sprawie wspólnego dofinansowania w roku 2005 przedsięwzięć niezbędnych do usprawnienia działalności Szpitala powiatowego w Wołominie, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 222.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - § 6410 - 22.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne - § 6300 - 200.000 zł

Zmniejsza się dochody o kwotę 22.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - § 2310 - 22.000 zł

Ogółem zwiększa się dochody o 200.000 zł


§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 267.140 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - § 6060-1 - 22.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne - § 6220 - 200.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - § 6060-1 - 45.140 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 67.140 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - § 4210 - 22.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - § 4270-1 - 45.140 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł§ 3

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu zadań inwestycyjnych o rocznych na 2005 i kończonych na 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu zwraca się do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu. Zmiany dotyczą:
1. Zwiększenia budżetu Powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 200.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Wołomin dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ.
2. Zmiany klasyfikacji dotacji budżetu Państwa przeznaczonej pierwotnie na finansowanie zakupów inwestycyjnych (rejestratory) dla Komendy PSP.
3. Przeniesień w budżecie Domy Pomocy Społecznej w Radzyminie podlegających na zmniejszeniu limitu wydatków remontowych z jednoczesnym utworzeniem paragrafu
6060-zakupy inwestycyjne (zakup pralnic).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2005 r., godz. 15.13Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3757 razy.