Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXI-255/05

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
Uchwała Nr XXXI-255/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2005 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005


Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz porozumienia z Gminą Ząbki na realizację programu mammograficznego, porozumieniami z Gminami Dąbrówka, Tłuszcz i Zielonka na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, promes Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na udzielenie pomocy finansowej na finansowanie modernizacji bloku operacyjnego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i na finansowanie modernizacji ulicy Fabrycznej w Markach, porozumienia z Gminą Wołomin dotyczącego remontu drogi w Turowie i Ossowie oraz umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci, - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 2.544.226 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - § 2710 - 150.000 zł
- § 6300 - 195.000 zł
- § 6439 - 66.997 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - § 0420 - 700.000 zł
- § 0960 - 3.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - § 6300 - 25.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - § 2465 - 90.563 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne - § 6300 - 633.994 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - § 2310 - 3.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze - §2320 - 378.467 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - § 0830 - 190.000 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - § 2310 - 108.205 zł

Zmniejsza się dochody Powiatu o kwotę 748.283 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - § 6268 - 163.013 zł
- § 6300 - 80.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze - § 0830 - 505.270 zł

Ogółem zwiększa się dochody na kwotę 1.795.943 zł

§ 2
Zwiększa się wydatki na kwotę 3.803.194 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział Drogi publiczne powiatowe - § 4210 - 697.617 zł
- § 6050-8 - 195.000 zł
- § 6059-4 - 66.997 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - § 4210 - 323.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP - § 6060 - 25.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - § 6050 - 250.000 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - § 2540-1 - 23.100 zł
- § 4010-1 - 20.300 zł
- § 4010-2 - 5.000 zł
- § 4010-3 - 9.300 zł
- § 4010-4 - 1.000 zł
- § 4110-1 - 3.700 zł
- § 4110-2 - 900 zł
- § 4120-1 - 450 zł
- § 4210-0 - 20.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - § 4010-2 - 12.300 zł
- § 4010-3 - 61.200 zł
- § 4110-2 - 2.200 zł
- § 4110-3 - 10.300 zł
- § 4115-2 - 360 zł
- § 4125-2 - 53 zł
- § 4175-2 - 2.050 zł
- § 4120-3 - 3.000 zł
- § 4210-0 - 26.000 zł
- § 4215-2 - 1.127 zł
- § 4305-2 - 75.163 zł
- § 4306-2 - 11.018 zł
- § 4425-2 - 10.158 zł
- § 4426-2 - 1.317 zł
- § 4435-2 - 1.652 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - § 4240-0 - 10.000 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne - § 2560 - 20.000 zł
- § 6050-1 - 300.000 zł
- § 6050-3 - 633.994 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - § 2560 - 3.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 2310 - 742.912 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - § 4210-1 - 70.000 zł
- § 4220-1 - 30.000 zł
- § 4230-1 - 15.000 zł
- § 4260-1 - 60.000 zł
- § 4300-1 - 15.000 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - § 2310 - 28.839 zł
- § 2320 - 5.187 zł
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- § 4170 - 5.000 zł
- § 4300 - 5.000 zł

Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 2.639.636 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - § 6050-13 - 30.000 zł
- § 6050-9 - 200.000 zł
- § 6050-0 - 80.000 zł
- § 6050-12 - 100.000 zł
- § 6058-4 - 163.013 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne - § 2540 - 15.000 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - § 2540-2 - 10.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - § 2540-1 - 24.600 zł
- § 2540-3 - 5.000 zł
- § 2540-4 - 15.000 zł
- § 2590-1 - 15.000 zł
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - § 2540-1 - 4.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne - § 6050-1 - 932.385 zł
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - § 2820 - 7.500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - § 2320 - 142.565 zł
- § 2820 - 54.000 zł
- § 4330 - 634.347 zł
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- § 2820 - 10.000 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność - § 2820 - 5.500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze - § 2540-1 - 50.000 zł
- § 2540-2 - 110.000 zł
- § 2540-3 - 16.700 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - § 2540 - 11.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- § 2820 - 4.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.163.558 zł§ 3

1. Niedobór budżetu w kwocie 300.000 zł zostanie sfinansowany pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu o kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 932.385 zł
3. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000 zł.


§ 4

Zwiększa się przychody i wydatki dochodów własnych
1) jednostki budżetowej –Dom Dziecka o kwotę 9.000 zł
2) jednostki budżetowej –Rodzinny Dom Dziecka o kwotę 1.500 zł.


§ 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu dotyczący Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 r. i kończonych w roku 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Nakładów
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Wydatków
na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący planu Dotacji podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 a do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planowanej wysokość środków przeznaczonych na Programy Powiatu Wołomińskiego w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2005 otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV-190/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu dochodów
i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
8. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2005 r. i lata następne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Przychodów
i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2005 r.

I. Dochody Powiatu zwiększa się o kwotę 2.544.226 zł z następujących tytułów:
1. w dziale 600 Transport i łączność na łączna kwotę 411.997 zł w tym:
- z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Wołomin kwota 150.000 zł ( na budowę chodnika we wsi Turów i Ossów)
- z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w wysokości 195.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczoną na finansowanie modernizacji ulicy Fabrycznej ( w roku 2006 otrzymamy dalsze 305.000 zł)
- z tytułu dotacji z budżetu Państwa na modernizację drogi Dręszew-Słopsk w kwocie 66.997 zł
2. w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 703.000 zł
- z tytułu wyższej sprzedaży druków komunikacyjnych o kwotę 700.000 zł
- z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 3.000 zł od Wytwórni Papierów Wartościowych przeznaczonej na działalność Zespołu Edukacji Ekologicznej
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- z tytułu dotacji na łączną kwotę 25.000 zł z gmin Dąbrówka (5.000 zł), Tłuszcz (10.000 zł), Zielonka (10.000 zł).
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie
- z tytułu otrzymanego przez Zespół Szkół w Tłuszczu grantu na realizację programu wymiany uczniów z Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci w wysokości 90.563 zł (22094 Euro)
5. w dziale 851 Ochrona zdrowia na łączną kwotę 636.994 zł w tym:
- z tytułu dotacji z gminy Ząbki w wysokości 3.000 zł na realizację programu mammograficznego.
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Urząd Marszałkowski w wysokości 633.994 zł ( 336.006 zł w roku 2006).
6. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 676.672 zł w tym:
- zwiększenie na kwotę 378.467 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz na kwotę 108.205 zł w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wynika ze zmiany klasyfikacji zadania.
- zwiększenie z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie (kwota zwiększenia 190.000 zł).

II. Zmniejszeniu ulegają dochody na kwotę 748.283 zł w tym:
1. W dziale 600 Transport i łączność na kwotę 243.013 w tym:
a) zmniejszenie nakładów finansowych z funduszy strukturalnych na kwotę 163.013 zł w projekcie modernizacja drogi Dręszew-Słopsk
b) zmniejszenie kwoty pomocy finansowej z gminy Zielonka przeznaczonej na modernizację skrzyżowanie ulic Lipowej, Kolejowej, Mareckiej (kwota zmniejszenie 80.000 zł)
2. Zmniejszenie o kwotę 505.270 w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wynika ze zmiany klasyfikacji zadania.

III. Wydatki zwiększa się o kwotę 3.803.194 zł w tym:
1. w dziale 600 transport i łączność zwiększa się o kwotę 959.614 zł w tym:
- na finansowanie zakupu materiałów brukarskich przeznacza się kwotę 697.617 zł
- na finansowanie modernizacji ulicy Fabrycznej w Markach kwota 195.000 zł
- na finansowanie nakładów na modernizację drogi Dręszew-Słopsk (uaktualnienie źródeł finansowania kwota 66.997 zł (wkład budżetu Państwa)
2. w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 323.000 zł przeznaczoną na zakup druków komunikacji oraz innych materiałów biurowych ( w tym 3.000 zł na wyposażenie dla Zespołu Edukacji Ekologicznej).
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego.
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie na łączna kwotę 561.648 zł w tym:
w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne
- na modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych kwota 250.000 zł
w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
- udzielenie dotacji dla Niepublicznego Liceum w Markach kwota 23.100 zł co wynika z większej liczby uczniów niż była planowana.
- na zwiększenie limitu wydatków dla Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie o kwotę 24.450 zł ( § 4010-20.300 zł, § 4110-3.700 zł, § 4120- 450 zł)
- na zwiększenie limitu wydatków dla Zespołu Szkół w Tłuszczu o kwotę 5.900 zł ( § 4010-5.000 zł, § 4110-900 zł)
- na zwiększenie limitu wydatków dla Zespołu Szkół w Wołominie o kwotę 9.300 zł (§ 4010)
- na zwiększenie limitu wydatków dla Zespołu Szkół w Zielonce o kwotę 1.000 zł (§ 4010)
- na zakup wyposażenia do liceum kwota 20.000 zł
W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
- na zwiększenie limitu wydatków w Zespole Szkół w Tłuszczu kwota 14.500 zł (§ 4010 12.300 zł, § 4110-2.200 zł)
- na realizację programu „Praktyka polskich uczennic i uczniów klas zawodowych w zakładach pracy w Dűsseldorfie” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół w tłuszczu kwota 102.898 zł
- na zakup wyposażenia do Szkół Zawodowych 26.000 zł
- na zwieszenie limitu wydatków dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie kwota 74.500 zł (§ 4010-61.200zł, § 4110-10.300zł, § 4120-3.000 zł,)
W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
5. w dziale 851 Ochrona zdrowia na łączna kwotę 956.994 zł w tym:
- dotacja dla Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie kwota 20.000 zł przeznaczona na dofinansowanie szkoleń średniego personelu medycznego
- na finansowanie termomodernizacji budynku SZPZOZ w Wołominie kwota 300.000 zł (źródło finansowania pożyczka z NFOŚiGW)
- na finansowanie modernizacji bloku operacyjnego w SZPZOZ w Wołominie kwota 633.994 zł (źródło finansowania – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego)
- dotacja dla SZPZOZ w Wołominie kwota 3.000 zł przeznaczona na realizację programu mammograficznego w Gminie Ząbki.
6. w dziale 852 Pomoc społeczna na łączna kwotę 977.285 zł w tym:
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka, dla których organem prowadzącym jest gmina kwota 742.912 zł (zmiana klasyfikacji zadania)
- w rozdziale 85202 na zwiększenie limitu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie kwota 190.000 zł (§ 4210-70.000 zł, § 4220-30.000 zł, § 4230-15.000 zł, § 4260-60.000 zł, § 4300-15.000 zł) przeznaczona m.in. na zakup wyposażenia żywności, leków
-w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych kwota 28.839 zł i 5.187 zł (zmiana klasyfikacji zadania), dotacja dla gmin i podmiotów
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na pomoc psychologiczną dla zawodowych rodzin zastępczych kwota 10.000 zł (§ 4170-5.000 zł, § 4300-5.000 zł)

IV. Zmniejsza się wydatki na kwotę 2.639.636 w tym:
1. w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 573.013 zł wydatków na następujące zadania inwestycyjne
- modernizacja skrzyżowania Powstańców i Piłsudskiego w Ząbkach o kwotę 30.000 zł
- modernizacja ul. Armii Krajowej w Wołominie o kwotę 200.000 zł
- modernizacja skrzyżowania ul. Lipowa, Kolejowa i Marecka w Zielonce o kwotę 180.000 zł
-modernizacja drogi Dręszew-Słopsk o kwotę 163.013 zł (uaktualnienie finansowego montażu zadania)
2. w dziale 801 oświata i wychowanie na łączna kwotę 88.600 zł dotacji dla szkół niepublicznych co wynika z niższej liczby uczniów nie była planowana.
3. w dziale 851 ochrona zdrowia zmniejszenia na łączna kwotę 939.885 zł w tym:
- o kwotę 932.385 zł zmniejszenie nakładów na termomodernizację SZPZOZ co wynika z odmowy udzielenia pożyczki przez WFOŚiGW
- o kwotę 7.500 zł zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych.
4. w dziale 852 pomoc społeczna na łączną kwotę 812.412 zł w tym:
- o kwotę 142.565 zł zapłaconej dotacji dla powiatów na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka przez nich prowadzonych
- o kwotę 634.373 zł przeznaczoną na opłacenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka (co związane jest ze zmianą klasyfikacji zadania)
-zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych na łączna kwotę 69.500 zł (§ 2820)
5. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie na łączną kwotę 187.700 zł dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych co wynika z mniejszej liczby wychowanków niż była zaplanowana.
6. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejsza o 4.000 zł dotacji dla organizacji pozarządowych.

V. W załączniku dotyczącym Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 i kończonych w roku 2005 zmianom ulegają następujące pozycje:
1. w dziale 600 Transport i łączność w zadaniu 4 Modernizacja drogi powiatowej Dręszew-Słopsk zmniejsza się o kwotę 163.013 zł finansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych i wprowadza się finansowanie z budżetu Państwa kwota 66.997 zł
2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 25.000 zł pozycję zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego środki własne Powiatu z jednoczesnym skreśleniem środków do pozyskania.
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 w zadaniu Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie zwiększa się o kwotę 250.000 zł nakłady z budżetu Powiatu.
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne wykreśla się poz.1 i 3 , obie inwestycje przesuwa się do realizacji w latach 2005-2006

VI. W załączniku dotyczącym nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 zmianom ulegają następujące pozycje:
1.w dziale 600 Transport i łączność w zadaniu Przebudowa ul Fabrycznej w Markach nakłady z budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 195.000 zł
2. w dziale 600 Transport i łączność w zadaniu Modernizacja ul. Armii Krajowej w Wołominie nakłady z budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł
3. w dziale 600 Transport i łączność zadanie Modernizacja skrzyżowania ulic Lipowej, Kolejowej i Mareckiej w Zielonce zostaje przesunięte do realizacji na rok 2006.
4. w dziale 600 Transport i łączność w pozycji Modernizacja skrzyżowania ul Powstańców i ul Piłsudskiego w Ząbkach zmniejsza się nakłady z budżetu o kwotę 30.000 zł
5. w dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się pozycję przebudowa bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Wołominie i ustala się nakłady z budżetu w roku 2005 do kwoty 1.333.337 zł a na rok 2006 do kwoty 904.190 zł
6. w programie Termomodernizacja obiektów powiatowych wprowadza się zadanie Termomodernizacja budynku głównego SZPZOZ i ustala nakłady do podniesienia z budżetu w roku 2005 do kwoty 888.780 zł a na rok 2006 do kwoty 1.251.100 zł

VII. W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności uaktualnia się nakłady w projekcie 1.3 Modernizacja drogi powiatowej Dręszew-Słopsk

VIII. W załączniku dotyczącym Planu na zadania realizowane prze instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych zwiększa się kwotę dotacji przeznaczonej dla SZPZOZ o kwotę 20.000 zł celem dofinansowania jest dokształcanie średniego personelu medycznego.

IX. W załączniku dotacje podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych koryguje się kwotę dotacji dla poszczególnych podmiotów co wynika ze zmian w liczbie uczniów w okresie od stycznia do października.
Łączna kwota zmniejszenia 253.200 zł.

X. W związku z brakiem chętnych do udziału w konkursach zmniejsza się planowaną wysokość środków przeznaczonych na Programy Powiatu Wołomińskiego w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2005 o kwotę 81.000 zł

XI. W planie dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego zwiększeniu ulegają przychody i wydatki dochodów własnych Domu Dziecka w Równem (9.000 zł) i Rodzinnego Domu Dziecka w Wołominie ( 1.500 zł).

XII. W załącznikach dotyczących prognozy długu, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu zmniejsza się pozycję kredyty i pożyczki do zaciągnięcia o kwotę 932.385 zł (pożyczka z WFOŚi GW) i zwiększa się samą pozycję o kwotę 300.000 zł (pożyczka z NFOŚiGW).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.12.2005 r., godz. 14.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2005 r., godz. 14.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4357 razy.