Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR IV - 37/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
UCHWAŁA NR IV - 37/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki


Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


W Uchwale Nr XXVIII-286/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki, zmienionej Uchwałą Nr XLVI-525/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLIX-570/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr LII-587/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r., w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powiat Wołomiński przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, kwotę w wysokości 3 906 614 (słownie: trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) w roku 2018 oraz kwotę w wysokości 6 535 702 (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwa złote) w roku 2019 w formie dotacji celowej.”

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 05.03.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.03.2019 r., godz. 09.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2019 r., godz. 09.27Małgorzata JeznachEdycja strony
05.03.2019 r., godz. 09.21Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1585 razy.