Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR III-21/2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
UCHWAŁA NR III - 21/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2019- 2031kładającą się z załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLIII-483/2017r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata
2018-2033 wraz ze zmianami.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 22.01.2019 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.01.2019 r., godz. 09.19
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.01.2019 r., godz. 11.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2019 r., godz. 11.28Małgorzata JeznachEdycja strony
23.01.2019 r., godz. 09.35Małgorzata JeznachUsunięcie powiązania strony z plikiem
23.01.2019 r., godz. 09.35Małgorzata JeznachEdycja strony
23.01.2019 r., godz. 09.22Małgorzata JeznachPowiązanie strony z plikiem
23.01.2019 r., godz. 09.19Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2160 razy.