Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-240/05

w sprawie: określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Uchwała Nr XXIX-240/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 wrzesnia 2005 r.


w sprawie: określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów


Na podstawie art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1319 z późn. zm.), załącznika nr 1, 2, 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005r., Nr 146, poz. 1223), w związku z art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatu (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 21 poz. 124 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego ustala następujące warunki pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
1. zadania Rzecznika określa Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów; do zakresu obowiązków Rzecznika należy w szczególności:
1) prowadzenie edukacji konsumenckiej;
2) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów;
4) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
5) współdziałanie z właściwą miejscowo delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych;

2. miejscem pracy Rzecznika jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego;

3. Rzecznik zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin (na pełny etat);

4. umowa o pracę z Rzecznikiem zawarta jest na czas nieokreślony.


§ 2

Rada Powiatu Wołomińskiego ustala miesięczne wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze według kategorii XV, tj. 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł);
2. dodatek funkcyjny do kategorii 6, w wysokości 70 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego;
3. dodatek stażowy wynikający z innych przepisów.


§ 3

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów wykonuje Starosta Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2005r.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Wołomińskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2005 r., godz. 11.34Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3085 razy.