Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIX-236/05

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
Uchwała Nr XXIX-236/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 września 2005 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005


Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),oraz porozumień z gminami zawartymi w celu poprawy stanu bezpieczeństwa oraz w sprawie wspólnego dofinansowania przedsięwzięć niezbędnych do usprawniania działalności Szpitala Powiatowego oraz promesy Nr ZP.IS.I.8115-37105 - Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę 356.140 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi powiatowe publiczne - § 0970 - 32.234 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - § 6260 - 55.000 zł
- § 6610 - 50.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - § 6260 - 200.000 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - § 0970 - 3.906 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne - § 6610 - 15.000 zł


§ 2

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.619.465 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi powiatowe publiczne - § 4210 - 163.234 zł
- § 6050-1 - 10.000 zł
- § 6050-4 - 5.000 zł
- § 6050-5 - 2.700 zł
- § 6050-6 - 37.000 zł
- § 6050-17 - 100.000 zł
- § 6058-4 - 665.494 zł
- § 6059-4 - 99.011 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - § 6060-2 - 105.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - § 6050-1 - 200.000 zł
- § 6050-2 - 16.000 zł
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące - § 4270-0 - 100.000 zł
- § 6060-1 - 3.906 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - § 2320 - 15.820 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne - § 6050-2 - 42.000 zł
- § 6220 - 15.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze - § 6050 - 30.300 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - § 2810 - 9.000 zł


§ 3

Zmniejsza się wydatki na kwotę 1.288.325 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi powiatowe publiczne - § 6050-4 - 764.505 zł
- § 6630 - 100.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - § 4810-2 - 15.460 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - § 2310 - 360 zł
- § 6050-2 - 23.000 zł
- § 6050-3 - 100.000 zł
- § 6050-4 - 130.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - § 6050-2 - 114.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - § 2820 - 9.000zł.
Rozdział 92119 Ośrodki Ochrony i Dokumentacji Zabytków - § 6050 - 32.000zł.


§ 4

Kwotę 25.000 zł przeznacza się na zwiększenie rozchodów budżetu Powiatu-pozycja spłata pożyczek.


§ 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 i kończonych w roku 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII-181/05 rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2005 dotyczący Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu dotyczący Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu dotyczący Prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2005 i lata następne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu dotyczący Przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie.
I. Dochody zwiększa się o łączna kwotę 356.140 zł w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 32.234 zł z tytułu rozliczeń z Gminą Wołomin za ulicę Fieldorfa.
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę 105.000 zł w tym:
- kwota 55.000 zł dotacja z WFOSiGW,
- kwota 50.000 zła dotacja z gmin:
- gmina Klembów - 5.000 zł
- gmina Marki - 10.000 zł
- gmina Ząbki - 10.000 zł
- gmina Kobyłka - 20.000 zł
- gmina Radzymin - 5.000 zł
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 203.906 zł w tym
- kwota 200.000 zł otrzymane dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego
- kwota 3.906 zł z tytułu zwrotu składki PFRON wpłaconej w latach 2003-2004 przez LO Radzymin.
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 15.000 zł tytułem otrzymanej dotacji z gmin:
- Radzymin 10.000 zł
- Marki 5.000 zł
II . Wydatki zwiększa się o kwotę 1.619.465 zł w tym:
1) w dziale 600 Transport i łączność o łączną kwotę 1.082.439 zł
- na zakup materiałów drogowych przeznacza się 163.234 zł
- na zakup materiałów do budowy ulicy Wolności w Zielonce kwota 10.000 zł
- na wydatki inwestycyjne nie ujęte w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w zadaniach:
- modernizacja drogi Dręszew-Słopsk zwiększenie o 5.000 zł
- modernizacja drogi Miąse-Kury zwiększenie kwoty 2.700 zł
- modernizacja drogi Sulejów-Strachówka zwiększenie o kwotę 37.000 zł
- na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu budowa drogi Dręszew-Słopsk (zmiana klasyfikacji zadania poczatkowo ujęte w par.6050)
kwota 665.494 zł –wydatki finansowane przez fundusze strukturalne
kwota 99.011 zł -wydatki finansowane przez Powiat
- na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją skrzyżowań na ulicy Lipińskiej w Wołominie (kwota 100.000 zł) –zmiana klasyfikacji
2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego. Finansowanie dotacja z WFOŚiGW oraz dotacje z Gmin
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 335.726 zł z przeznaczeniem na:
a) zwiększenie nakładów inwestycyjnych na modernizację ZSS w Wołominie o 200.000 zł , środki pozyskane z PFRON-u
b) zwiększenie nakładów inwestycyjnych na budowę ZSS w Ostrówku o kwotę 16.000 zł (dokumentacja techniczna).
c) zwiekszenie wydatków na remonty liceum kwota 100.000zł ( m.in. nowa elewacja LO Radzymin )
d) na zakup komputera dla L.O. w Radzyminie kwota 3.906 zł.
e) na opłacenie kursów zawodowych uczniów ZS w Tłuszczu i w Wołominie kwota 15.820 zł ( porozumienia z powiatami )
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia o łączną kwotę 57.000 zł w tym:
- na zakup i montaż transformatorów dla szpitala kwota 42.000 zł
- na zakup sprzętu specjalistycznego kwota 15.000 zł
5) w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 30.300 nakładów na zadanie modernizacja systemu ogrzewania w budynku w Domu Dziecka w Równem (nakłady na niezbędny remont komina )
5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.000 zł (częściowa zmiana klasyfikacji programu - przedsięwzięcia kulturalne ......)
III. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 1.288.325 zł w tym:
a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 864.505 zł w tym:
- zmniejszenie o kwotę 764.505 zł co wynika ze zmiany klasyfikacji zadania - budowa drogi Dręszew-Słopsk (podział na część unijną i część polską.)
b) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł co wynika ze zmiany klasyfikacji zadania - udział w modernizacji skrzyżowań na ul. Lipińskiej w Wołominie, finansowanie zadania początkowo planowane było jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.
2) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie rezerwy oświatowej.o kwotę 15.460 zł
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o łączną kwotę 253.360 zł w tym:
a) zmniejszenie o kwotę 360 zł kwoty dotacji dla gmin na prowadzenie kursów zawodowych dla uczniów ze szkół powiatowych
b) zmniejszenie o kwotę 23.000 zł nakładów na realizację zadania - termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZS w Tłuszczu co wynika z odmowy dofinansowania zadania (pożyczka) przez WFOŚiGW w roku 2005 ,
zadanie zostają przesunięte na rok 2006.
c) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł nakładów na realizację zadania przyłącze kanalizacyjne do ZSTZ w Radzyminie (zadanie wycofane ze względu na brak kolektora w ulicy)
d) zmniejszenie o kwotę 130.000 zł nakładów na modernizację systemu ogrzewania w ZSTZ w Radzyminie (oszczędności powstały w wyniku rozstrzygnięć przetargowych).
4. w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie nakładów o kwotę 114.000 zł w zadaniu - termomodernizacja budynku DPS w Zielonce co wynika z odmowy udzielenia pożyczki na sfinansowanie zadania przez WFOŚiGW, zadanie przesunięte do realizacji na rok 2006.
5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 41.000 zł w tym:
a) o kwotę 9.000 zł zmiana klasyfikacji programu - przedsięwzięcia kulturalne ......)
b) o kwotę 32.000 zł zmniejszenie wydatków w pozycji Prace wstępne - opracowanie koncepcji zagospodarowania (dotyczy pałacu w Chrzęsnym ) .
IV. W załączniku Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 i kończonych w 2005 r. zmianom ulegają :
Dział 600
- w zadaniu Nr 1 przebudowa ul. Wolności w Zielonce zwiększa się nakłady o 10.000 zł
- w zadaniu Nr modernizacja drogi powiatowej Dręszew-Słopsk zwiększa się nakłady o 5.000 zł
- w zadaniu Nr 5 modernizacja drogi Miąse-Kury zwiększenie nakładów o 2.700 zł
- w zadaniu Nr 6 modernizacja drogi Sulejów-Wujówka-Strachówka zwiększenie nakładów o 37.000 zł
Dział 754
Wprowadza się nowe zadanie - zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego , koszt całkowity 130.000 zł
Dział 801
-zwiększa się nakłady z budżetu w zadaniu Nr 1 –Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie o kwotę 200.000
-zmniejsza się nakłady w zadaniu Nr 2 - Termomodernizacja sali gimnastycznej kwotę 23.000 zł zadanie przesunięte do realizacji w roku 2004
-wykreśla się zadanie Nr 4 - Przyłączenie do kanalizacji miejskiej ZSTZ w Radzyminie.
-zmniejsza się nakłady w zadaniu Nr 5 - Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach ZSTZ o kwotę 130.000 zł
Dział 851
Zwiększa się nakłady w zadaniu Nr 2 - Przyłącze energetyczne – drugostronne zasilanie o kwotę 42.000 zł
Dział 852
Wykreśla się zadanie Nr 4 Termomodernizacja budynku DPS Zielonka
Dział 921
Zmniejsza się nakłady o kwotę 32.000 zł w zadaniu prace wstępne- opracowanie koncepcji zagospodarowania
( pałac w Chrzęsnym ).
V. W załączniku Nakłady na programy wieloletnie i programy inwestycyjne w latach 2005-2007
- w programie Nr 6 Rozbudowa i budowa obiektów oświatowych zwiększa się nakłady w pozycji 6.1. Budowa ZSS w Ostrówku o kwotę 16.000 zł
- w programie Nr 7 Ochrona zdrowia zwiększa się nakłady z budżetu o kwotę 15.000 zł
-wprowadza się nowy program termomodernizacja obiektów powiatowych i ustala do realizacji w roku 2006 dwa zadania:
- termomodernizacja hali sportowej przy ZS w Tłuszczu
- termomodernizacja DPS w Zielonce
VI. W załączniku Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zwiększa się o 15.000 zł ulega pozycja Nr 2 dotacja dla SZPZOZ na finansowanie zakupów sprzętu i modernizację oddziałów szpitalnych.
VII. W załączniku Prognoza długu Powiatu na 31 grudnia 2005 i lata następne zwiększeniu o 25.000 zł ulega pozycja planowane spłaty pożyczek i kredytów w 2005 r. oraz odpowiednim zmniejszeniom ulegają stany zadłużenia na 31.12.2005 r.
VIII. W załączniku Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2005 zwiększeniu o 25.000 zł ulega pozycja spłaty kredytów i pożyczek oraz w informacjach uzupełniających zwiększyły się planowane dochody i planowane wydatki.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.25
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.10.2005 r., godz. 11.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.10.2005 r., godz. 11.25Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4483 razy.