Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIX - 568/2018

zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
UCHWAŁA NR XLIX - 568/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 223 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w związku z art. 229 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje :


§ 1

W Uchwale Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, z późn. zm., dokonuje się zmiany nazw jednostek:
- w § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie „Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

1.Uchwała podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Uzasadnienie
    Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o uaktualnienie nazw jednostek organizacyjnych Powiatu.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 25.06.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.17
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2018 r., godz. 14.18Małgorzata JeznachEdycja strony
25.06.2018 r., godz. 14.17Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1490 razy.