Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIX – 566/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017
UCHWAŁA NR XLIX – 566/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego, na które składa się:
1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2017 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 25 552 604,33 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery złote trzydzieści trzy grosze);
2) łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2017 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 265 404 790,87 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2017 r. i wykazujący zysk w kwocie 67 542 334,02 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote dwa grosze );
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzone na dzień 31.12.2017 r. i wykazujące fundusz w kwocie 242 487 292,56 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy);

Rada Powiatu Wołomińskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 25.06.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 14.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2018 r., godz. 14.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1534 razy.