Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVIII - 557/2018

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
UCHWAŁA NR XLVIII - 557/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) w związku z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Z budżetu Powiatu Wołomińskiego mogą być udzielane dotacje celowe dla spółek wodnych przeznaczone na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie powiatu wołomińskiego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Spółki wodne, zainteresowane przyznaniem dotacji, są zobowiązane do złożenia pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Spółka wodna ubiegająca się o dotację musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) prowadzi działalność na terenie powiatu wołomińskiego;
2) zabezpieczy wkład własny pieniężny lub niepieniężny o charakterze osobowo- rzeczowym, świadczonym na rzecz spółki wodnej na realizację prac, na które ma być udzielona dotacja,
w wysokości co najmniej 15% kosztorysowej wartości robót objętych planowanym przedsięwzięciem;
3) przedłoży prawidłowy wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 2, wraz z kosztorysem;
4) zadanie, na które spółka ubiega się o dofinansowanie, służyć będzie poprawie stosunków wodnych na rzecz mieszkańców powiatu wołomińskiego.


§ 3

1. Łączną kwotę dotacji na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, określa Rada Powiatu Wołomińskiego w uchwale budżetowej.
2. Dotacja może być udzielona w wysokości nie przekraczającej 85% kosztów całkowitych brutto realizacji zadania.
3. Wniosek o dotację należy złożyć w terminie do 30 września w roku poprzedzającym rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane, z zastrzeżeniem roku 2018
w którym to wnioski są składane do 15 czerwca.
4. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku po uchwaleniu budżetu, lecz nie później niż do 15 października roku budżetowego, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie.
5. W przypadku niekompletności wniosku lub innych zastrzeżeń co do jego treści, Starosta Wołomiński wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, względnie udzielenia niezbędnych wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
6. Wniosek, którego braki lub zastrzeżenia co do jego treści nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.
7. Zarząd Powiatu Wołomińskiego ustala w formie uchwały, wykaz zadań i spółek, którym przyznano dofinansowanie.
8. Uchwała, o której mowa w ust. 7 o przyjęciu przedsięwzięć do dofinansowania w formie dotacji, zostaje podjęta po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie Powiatu Wołomińskiego.
9. Informacja o wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dotacje celowe i przyznanych dotacjach jest podawana do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

1. W przypadku, ubiegania się przez spółkę wodną o dotację na prowadzoną działalność umożliwiającą osiągnięcie zysku netto, o której mowa w art. 441 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r.


§ 5

Przyznanie dotacji następuje na podstawie zawartej ze spółką wodną umowy zgodnie z przepisami określonymi w art. 221 ust. 3 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


§ 6

1. Przypadki i zasady zwrotu dotacji określają przepisy art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.
3. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania, którego wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    WNIOSEK O DOTACJĘ Z BUDŻETU POWIATU dla spółek wodnych
  • Załącznik nr 2
    SPRAWOZDANIE z wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Wołomińskiego w 20.. r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.05.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2018 r., godz. 11.06Małgorzata JeznachEdycja strony
30.05.2018 r., godz. 11.05Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3077 razy.