Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVIII - 555/2018

w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
UCHWAŁA NR XLVIII - 555/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 419 § 1 i 2 w związku z art. 450 oraz art. 453 – 455 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych, w sposób określony
w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Na ustalenia Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawach okręgów wyborczych zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego Komisarza Wyborczego w Warszawie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.


§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
2. Uchwała podlega przekazaniu każdej radzie gminy położonej na obszarze powiatu wołomińskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu i właściwemu Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.


§ 5

Traci moc postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w Powiecie Wołomińskim.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik
    PODZIAŁ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.05.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 10.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2018 r., godz. 10.58Małgorzata JeznachEdycja strony
30.05.2018 r., godz. 10.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2874 razy.