Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII-231/05

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XXVIII-231/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 lipca 2005 r.


w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII-91/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.01.2004r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3 ust. 3 dodaje się: „Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty – praca w ruchu ciągłym”.
2. § 15 otrzymuje brzmienie: „Skarbnik sprawuje nadzór nad pracą: Wydziału Finansowego, Wydziału Planowania i Realizacji”.
3. w § 27 punkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie: „realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę”.
4. w § 27 dodaje się:
- 11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem repatriantom pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego,
- 12) prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń,
- 13) obsługa wyborów do samorządu powiatowego,
- 14) przygotowanie informacji i opinii w sprawach uzgadniania w zakresie zadań samorządowych projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji celu publicznego,
- 15) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
- 16) prowadzenie spraw związanych z organizacją przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej,
- 17) koordynacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.
5. w § 31 ust. 1 dodaje się:
- 7) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń
w zakresie wykonywania zadań obronnych,
- 8) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
- 9) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosownych programów obronnych,
- 10) opracowywanie i aktualizacja planu przygotowań służby zdrowia
w powiecie na potrzeby obronne,
- 11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
- 12) opracowanie i aktualizacja projektu regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie,
- 13) opracowywanie i aktualizacja dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w stanach wyższej gotowości obronnej,
- 14) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru.
6. W Schemacie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego działające w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Ratownictwa „Centrum Powiadamiania Ratunkowego” otrzymuje brzmienie „Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty”.
7. Zobowiązuje się Zarząd do opracowania tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2005 r., godz. 11.47Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3391 razy.