Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVII - 270/2016

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
UCHWAŁA NR XXVII-270/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2017- 2027 składającą się z załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV – 156/2015 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata
2016-2026 wraz ze zmianami.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.12.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.12.2016 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.12.2016 r., godz. 09.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.12.2016 r., godz. 09.54Małgorzata JeznachEdycja strony
23.12.2016 r., godz. 09.51Małgorzata JeznachEdycja strony
23.12.2016 r., godz. 09.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3308 razy.