Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXV-205/05

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2005.
Uchwała Nr XXV-205/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 kwietnia 2005 r.w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2005.

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15/2005 z dnia 16.03.2005 r., porozumień z gminami Klembów i Zielonka w sprawie dofinansowania w 2005 przedsięwzięć niezbędnych do usprawniania działalności Szpitala Powiatowego w Wołominie, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 150.406 zł.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 2440 6.406 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6610 65.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej § 0960 63.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów § 2110 16.000 zł.§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 380.406 zł.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 4300-0 6.406 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220-0 295.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej § 6050-1 63.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów § 3110-0 16.000 zł.

Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 230.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6060-0 230.000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 150.406 zł.§ 3

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. dotyczący Planu zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 r. i kończonych
w roku 2005 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. dotyczący Nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 -2007 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. dotyczący Planu na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII-181/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25.01.2005 r. dotyczący Przychodów i rozchodów budżetu Powiatu na rok 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zwiększenie budżetu Powiatu o kwotę 150.406 zł w następujących tytułach:

I. Dochody zwiększa się z następujących źródeł:
1) w dziale 020 Leśnictwo o kwotę 6.406 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji z WFOŚiGW przeznaczonej na rekultywację pożarzyska w Międzylesiu i Franciszkowie,
2) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 65.000 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji otrzymanych z Gminy Zielonka (40.000) i Gminy Klembów (25.000) przeznaczonych na poprawę warunków działalności Szpitala w Wołominie,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 63.000 zł
- z tytułu otrzymania promesy z Fundacji Sue Ryder przeznaczonej na modernizację pawilonów,
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16.000 zł
- z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji z Urzędu Mazowieckiego przeznaczonej na finansowanie świadczeń dla repatriantów,

II. Wydatki zwiększa się w następujących pozycjach:
1) w dziale 020 Leśnictwo o kwotę 6.406 zł przeznaczoną na zakup usług związanych z rekultywacją pożarzyska,
2) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 295.000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji Szpitalowi na zakup sprzętu specjalistycznego i modernizację oddziałów szpitalnych, źródła finansowania dotacji:
- dotacje z Gmin Zielonka i Klembów (kwota 65.000),
- zmniejszenie wydatków w dziale 851 rozdziale 85111 § 6060 (zmiana klasyfikacji zadania kwota 230.000),
3) w dziale 852 pomoc społeczna zwiększenie limitu wydatków na modernizację pawilonów w DPS-ie Radzymin o kwotę 63.000zł źródło zwiększenia darowizna z Fundacji Sue Ryder,
4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 16.000 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń dla repatriantów,

III. W załączniku Nr 1 Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 i końcowych w roku 2005 zmianie ulega wysokość nakładów i limit wydatków z kwoty 140.000 zł na kwotę 203.000 zł w pozycji 2 Rozbudowa i przebudowa pawilonu Nr 1 w DPS Radzymin,

IV. W załączniku Nr 2 Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 zmianie ulega wysokość limitu wydatków budżetowych w roku 2005 z kwoty 230.000 zł na kwotę 295.000zł w zadaniu Nr 7.1 zakupy sprzętu specjalistycznego i modernizację SZPZOZ w Wołominie,

V. W załączniku Nr 3 Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych wprowadzone jest poz. Nr 2 Dotacja dla SZPZOZ na finansowanie zakupów sprzętu i modernizacji oddziałów szpitalnych z kwoty 295.000 zł,

VI. Załącznik Nr 4 przychody i rozchody budżetu powiatu przedstawia stan finansowania budżetu na dzień uchwały budżetowej.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2005 r., godz. 11.32
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2005 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2005 r., godz. 11.32Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5491 razy.