Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIV - 250/2016

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
UCHWAŁA NR XXIV-250/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 951 073 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 175 794 141 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 951 073 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 190 483 134 zł.


§ 3

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
4) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Skreśla się tabelę nr 2b w § 2 ust.2 Uchwały Nr XXIII-233/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 sierpnia 2016 zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2016.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2016
 • Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016
 • Załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.09.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.09.2016 r., godz. 16.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 12.09.2016 r., godz. 16.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2016 r., godz. 16.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2184 razy.