Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIV - 244/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Ząbki przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach”
UCHWAŁA NR XXIV - 244/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Ząbki przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach”


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na wspólną realizację z Gminą Ząbki zadania pn.: „Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach” planowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zabezpieczenia w budżecie na 2017 r. kwoty 287.200 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, w formie pomocy finansowej.
3. Dofinansowanie zadania, o którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone ze środków Powiatu Wołomińskiego pod warunkiem uzyskania przez Gminę Ząbki dofinansowania w ramach realizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia z Gminą Ząbki umowy partnerskiej dotyczącej realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.09.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.09.2016 r., godz. 16.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 12.09.2016 r., godz. 16.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.09.2016 r., godz. 16.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1706 razy.