Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXI - 223/2016

w sprawie wyrażenia zgody na cesję umowy najmu z dnia 17.03.2003 r., zawartej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Wołominie a firmą SFERIA S.A na rzecz AERO 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
UCHWAŁA NR XXI - 223/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na cesję umowy najmu z dnia 17.03.2003 r., zawartej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Wołominie a firmą SFERIA S.A na rzecz AERO 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 Uchwały Nr XV-146/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na cesję umowy najmu z dnia 17.03.2003 r., zawartej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Wołominie a firmą SFERIA S.A., w sprawie wynajmu terenu Szpitala Powiatowego w Wołominie o powierzchni 10 m2 i umieszczenia infrastruktury anten nadawczych na nieczynnym kominie Szpitala, na rzecz AERO 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305767.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 04.07.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 13.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2016 r., godz. 13.15Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1684 razy.