Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXI - 219/2016

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu
UCHWAŁA NR XXI - 219/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu


Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje :


§ 1

1. Powiat Wołomiński wyemituje 1 200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) obligacji o wartości nominalnej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) każda na łączną kwotę 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów zł).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.
6. Czas trwania programu emisji obligacji określa się na lata 2016-2026 r.


§ 2

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego – z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na współfinansowanie wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.


§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) Seria A16 o wartości 1 200 000 zł,
2) Seria B16 o wartości 1 200 000 zł
3) Seria C16 o wartości 1 200 000 zł
4) Seria D16 o wartości 1 200 000 zł
5) Seria E16 o wartości 1 200 000 zł
6) Seria F16 o wartości 1 200 000 zł
7) Seria G16 o wartości 1 200 000 zł
8) Seria H16 o wartości 1 200 000 zł
9) Seria I16 o wartości 1 200 000 zł
10) Seria J16 o wartości 1 200 000 zł
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2016 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach;
1) W 2017 roku zostaną wykupione obligacje serii A16,
2) W 2018 roku zostaną wykupione obligacje serii B16,
3) W 2019 roku zostaną wykupione obligacje serii C16,
4) W 2020 roku zostaną wykupione obligacje serii D16,
5) W 2021 roku zostaną wykupione obligacje serii E16,
6) W 2022 roku zostaną wykupione obligacje serii F16,
7) W 2023 roku zostaną wykupione obligacje serii G16,
8) W 2024 roku zostaną wykupione obligacje serii H16,
9) W 2025 roku zostaną wykupione obligacje serii I16,
10) W 2026 roku zostaną wykupione obligacje serii J16.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.
5. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Powiatu Wołomińskiego lub z przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2017-2026.


§ 5

1. Obligacje będą oprocentowane.
2. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach odsetkowych raz w roku, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego.
3. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą stawkę marży dla nabywców obligacji.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określonego w ust. 2 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Spłata odsetek od obligacji następować będzie z dochodów własnych Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w tym:
1) wyboru Agenta emisji oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy w zakresie obsługi i gwarantowania emisji obligacji,
2) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.


§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 07.07.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 12.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 07.07.2016 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2016 r., godz. 12.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1860 razy.