Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XVIII - 203/2016

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
UCHWAŁA NR XVIII - 203/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do Uchwały Nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zmniejsza się plan dochodów o kwotę 212 325 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 169 817 371 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 359 680 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 184 506 364 zł.


§ 3

Treść § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 14 688 993 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 7 358 956 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 7 330 037 zł.
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu w kwocie 21 330 037 zł, z następujących tytułów:
a) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 000 000,00 zł;
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 9 330 037 zł”
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 5

W tabeli Nr 3 pn.”Plan wydatków majątkowych na rok 2016” dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” na nową nazwę „Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe.”


§ 6
Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku ” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
3) Tabeli Nr 7 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2016 roku - zmiana
 • Tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku - zmiany
 • Tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2016
 • Tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku
 • Tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 02.05.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.19
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2016 r., godz. 16.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2016 r., godz. 16.19Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2220 razy.