Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-175/04

w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 - 2006.
Uchwała Nr XXI-175/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 grudnia 2004 r.


w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 - 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w części dotyczącej roku 2004 w następujących zadaniach:
1. Modernizacja ul. Poniatowskiego – Napoleona w Kobyłce, ustala się planowane nakłady na kwotę 568.498 zł.,
2. Budowa drogi Sulejów - Wujówka - Strachówka, ustala się planowane środki z budżetu do kwoty 605.855 zł.,
3. Budowa drogi Miąse - Kury, ustala się planowane środki z budżetu do kwoty 677.520 zł.,
4. Rozbudowa Strażnicy PSP, ustala się planowane nakłady na kwotę 807.000 zł.,
5. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ Wołomin, zmniejsza się planowane nakłady do kwoty 597.855 zł.,
6. Remont i modernizacja bloku operacyjnego w SZPZOZ Wołomin, zwiększa się planowane nakłady do kwoty 597.309 zł.


§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-161/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o wprowadzenie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, które wynikają:
1. z wprowadzenia do budżetu środków budżetu Państwa stanowiących udział krajowy w budowie drogi Miąse - Kury kwota 28.900 zł., i w budowie drogi Sulejów -Wujówka - Strachówka 34.093 zł.,
2. z wprowadzenia do budżetu środków z Gminy Kobyłka przeznaczonych na modernizację ulicy Poniatowskiego i Napoleona kwota 120.418 zł.,
3. ze zmiany przeznaczenia dotacji otrzymanej z Gminy Kobyłka, (kwota 20.000 zł.) zwiększenie nakładów na budowę Strażnicy PSP związanych z tworzeniem Powiatowego Stanowiska Kierowania,
4. ze zwiększenia planowanych nakładów na remont i modernizację bloku operacyjnego o kwotę 199.230 zł. - źródło finansowania oszczędności w poz. zakupy na sprzęt specjalistyczny (do końca roku 2004 planuje się zakupić aparat USG, aparat do znieczulenia oraz doposażyć oddział OIT - co jest niezbędne do realizacji kontraktu w roku 2005).

Podstrony:
  • Załącznik
    Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2004 r., godz. 15.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3096 razy.