Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-174/04

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
Uchwała Nr XXI-174/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 grudnia 2004 r.w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 i 198 z dnia 16.11.2004 r., oraz Nr 157/04 z dnia 29.11.2004 r., decyzji Ministra Finansów Nr ST3-48ZZ-7/2004, porozumienia z Gminą Kobyłka, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 725.740 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6439 62.993 zł.
§ 6610 120.418 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 0420 350.000 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. § 2920 7.508 zł.
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. § 2760 123.421 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2130 60.000 zł.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 0960 1.400 zł.


§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 1.147.691 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210-0 50.000 zł.
§ 4300-0 50.000 zł.
§ 6050-0 120.418 zł.
§ 6059-0 62.993 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 4210-0 250.000 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6050-0 20.000 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-1 2.468 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-4 1.120 zł.
§ 2590-1 41.733 zł.
§ 4010-0 30.000 zł.
§ 4010-1 2.050 zł.
§ 4010-4 4.258 zł.
§ 4210-0 20.000 zł.
§ 4270-0 100.000 zł.
§ 4300-0 1.200 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6050-0 199.230 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2820-1 34.800 zł.
§ 2820-2 25.200 zł.
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej § 4270-0 94.836 zł.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia § 4300-0 1.400 zł.
Rozdział 85204 Rozdziny zastępcze § 3110-0 28.585 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4300-0 7.400 zł.
Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 421.951 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6060-2 20.000 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne § 2540-0 40.545 zł.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-2 8.329 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2540-1 13.469 zł.
§ 2540-2 2.865 zł.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne § 2540-1 7.051 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6060-0 199.230 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze § 2540-1 103.670 zł.
§ 2540-2 14.103 zł.
§ 2540-3 5.289 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2620-0 7.400 zł.
Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 725.740 zł.


§ 3

Zwiększa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych przy Domu Dziecka w Równem o kwotę 5.716 zł.


§ 4

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący dotacji dla otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu z następujących tytułów:

A. Zwiększenie wpływów budżetowych:

1. w dziale 600 Transport i łączność na łączną kwotę 183.411 zł. w tym:
ü dotacja z budżetu Państwa (wkład krajowy) na budowę drogi Miąse – Kury kwota 28.900zł.,
ü dotacja z budżetu Państwa (wkład krajowy) na budowę drogi Sulejów – Wujówka – Strachówka kwota 34.093 zł.,
ü dotacja z Gminy Kobyłka na finansowanie modernizacji ul. Poniatowskiego (zgodnie z zawartym porozumieniem) kwota 120.418 zł.
2. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 350.000 zł. z tytułu pobieranych opłat komunikacyjnych,
3. w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 130.925 zł. z tytułu otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej, (kwota 123.421 zł. w tym na rodziny zastępcze 28.585 zł.), z rezerwy oświatowej kwota 7.508 zł.
4. w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 61.400 zł. w tym:
ü kwota 1.400 zł. z tytułu otrzymanych darowizn przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
ü kwota 60.000 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na placówki opiekuńczo – wychowawcze (decyzja Wojewody Nr 154/04 z dnia 29.11.2004 r.)

B. Zwiększenia wydatków budżetowych:

1. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie na łączną kwotę 233.411 zł. z przeznaczeniem na:
ü zakup materiałów i usług kwota 100.000 zł.,
ü inwestycje:
- budowa drogi Miąse – Kury 28.900 zł.,
- budowa drogi Sulejów – Wujówka – Strachówka 34.093 zł.,
- modernizacja ul. Poniatowskiego w Kobyłce 120.418 zł.
2. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 250.000 zł. z przeznaczeniem na odkupienie druków komunikacyjnych,
3. w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. zwiększenie na kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania w Strażnicy PSP.
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 253.029 zł. z przeznaczeniem na:
a) zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych wynikającej z większej liczby uczniów niż była zgłoszona:
ü zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Liceum w Markach kwota 2.468 zł.,
ü zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Policealnego Studium Zawodowego przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie o kwotę 1.120 zł.,
ü zwiększenie dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie o kwotę 41.733 zł.
b) zwiększenie środków na wydatki bieżące placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński na łączną kwotę 150.000 zł. (płace, zakupy, usługi remontowe – pracownie komputerowe), w tym na odprawy dla zwolnionych nauczycieli;
5. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie na kwotę 199.230 zł. z przeznaczeniem na modernizację bloku operacyjnego w SZPZOZ w Wołominie,
6. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 184.821 zł. z przeznaczeniem na:
ü finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych:
- TPD zwiększenie dotacji o 34.800 zł.,
- TRAD SZANSA zwiększenie dotacji o 25.200 zł.,
ü finansowanie Domów Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 94.836 zł.,
ü finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych zwiększenie o kwotę 28.585 zł.,
ü finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększenie o kwotę 1.400 zł.
7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.400 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z działalnością kulturalną.

C. Zmniejszenie wydatków budżetowych:

1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż. o kwotę 20.000 zł., w związku ze zmianą decyzji Gminy Kobyłka dotyczącej celu przeznaczenia udzielonej dotacji,
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie na łączną kwotę 72.259 zł. w wyniku zmiany liczby uczniów w niepublicznych szkołach,
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie o kwotę 199.230 zł., - pozycja budżetu – zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ,
4. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie na łączną kwotę 123.062 zł. w wyniku zmiany liczby wychowanków w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych,
5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie dotacji na organizację imprez o kwotę 7.400 zł. w związku z rezygnacją podmiotów dotowanych.

D. Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Równem zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych o kwotę 5.716 zł. (wpłaty rodziców naturalnych).

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne.
  • Załącznik nr 2
    Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004r.
  • Załącznik nr 3
    Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2004 r., godz. 15.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4873 razy.