Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXI-173/04

w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Powiat Wołomiński w latach 2005-2006.
Uchwała Nr XXI-173/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 grudnia 2004 r.


w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Powiat Wołomiński w latach 2005-2006.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych jakie Powiat Wołomiński może zaciągnąć w każdym roku budżetowym na kwotę 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych).
2. Kwota określona w pkt.1 dotyczy okresu 2005 - 2006 r.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o ustalenie kwoty maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Powiat w latach 2005 -2006.

W latach 2003 - 2004 Powiat korzystał z kredytu w rachunku bieżącym, był on wykorzystywany w miarę potrzeb, tj. w miesiącach styczeń - marzec oraz lipiec - wrzesień. Koszty obsługi kredytu w roku 2003 wyniosły 10.682 zł. tj. 890 zł. miesięcznie, a w roku 2004 wyniosły 8.009 zł. tj. 728 zł. miesięcznie.

Kredyt w rachunku bieżącym jest bardzo wygodną formą zarządzania finansami, obciąża budżet w stopniu znacznie mniejszym niż potencjalne odsetki od nieterminowych płatności.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.13
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2004 r., godz. 15.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2004 r., godz. 15.13Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2808 razy.