Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-164/04

w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka nr 1 w Wołominie.
Uchwała Nr XX-164/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 listopada 2004 r.


w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka nr 1 w Wołominie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powołuje się publiczną placówkę opiekuńczo – wychowawczą typy rodzinnego zwaną Rodzinnym Domem Dziecka nr 1 w Wołominie.


§ 2

1. Rodzinny Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej jako jednostka budżetowa.
2. Obsługę finansowo – księgową Rodzinnego Domu Dziecku prowadzi starosta.


§ 3

Siedziba Rodzinnego Domu Dziecka znajduje się w Wołominie ul. Geodetów 73.


§ 4

Rodzinny Dom Dziecka otrzymuje środki finansowe na bieżące funkcjonowanie, w tym zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 5

Rodzinny Dom dziecka Zostaje wyposażony w majątek szczegółowo określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6

Organizację i zasady funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka szczegółowo określi regulamin organizacyjny.


§ 7

Rodzinny Dom Dziecka podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Wykaz pierwszego majątku, w który wyposażany jest nowopowstały Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.35
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2004 r., godz. 14.35Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2942 razy.